بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960105983
نویسنده : بهرنگ سلجوقي
عنوان پایان نامه : ارتباط بين منابع داخلي و خارجي كنترل و رفتار جراتمندانه در ورزشكاران فعال رشته كونگ فو استان گيلان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , فاطمه انتشاری,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف: هدف این مطالعه ارتباط بين منابع داخلي و خارجي كنترل و رفتار جراتمندانه در ورزشكاران فعال رشته كونگ فو استان گيلان می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و به لحاظ هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها نیز میدانی می باشد. ابزار گردآوری داده¬ها پرسشنامه های استاندارد منبع کنترل راتر (دزونی و بیزونی) و نیز پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریجی طراحی شده می باشد. روایی پرسشنامه ها توسط نظر اساتید و کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 7/0 تایید شد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه ورزشكاران فعال رشته كونگ فو استان گيلان می¬باشند. که تعداد 420 نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیات از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که میان منبع کنترل بیرونی و درونی با با رفتار جراتمندانه در ورزشکاران فعال رشته کونگ فو استان گیلان ارتباط معنی داری وجود دارد و اینکه با افزایش منبع کنترل درونی و بیرونی مقدار تاثیر رفتار جرامتندانه افزایش می یابد که مقدارش ار 7/0 بالاتر بوده است.
كلمات كليدي : منبع کنترل بیرونی، منبع کنترل درونی، رفتار جراتمندانه، کونگ فو کاران فعال گیلان
تاريخ دفاع : 1398-6-13