بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960071730
نویسنده : امیرحسین قانع ساسانسرایی
عنوان پایان نامه : تاثیر بازاریابی رسانه اجتماعی و قصد خرید بر وفاداری برند (مورد مطالعه: بیمه گذاران شرکت بیمه ایران در استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني- بازاريابي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مریم حسن زاده, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : جذب و حفظ مشتریان در صنعت بیمه کشور، با توجه به فعال شدن شرکت های بیمه خصوصی و توسعه اطلاعات و ارتباطات در سطح بین المللی که امکان مقایسه خدمات شرکت های مختلف بیمه در نقاط مختلف دنیا را در اختیار مردم قرار می دهد، به مراتب مشکل تر شده است. بنابراین، ماهیت شرکت های بیمه ایجاب می نماید که در راستای مشتری مداری، جذب و حفظ مشتریان، استراتژی ها و راهکارهای مناسب را به کار گیرند. زیرا دوام و بقای این شرکت ها بستگی به مشتریان آن ها دارد و هرقدر بتوانند مشتریان فعلی خود را حفظ نمایند در بلند مدت موفق تر خواهند بود. این تحقیق براساس نوع هدف کاربردی است. روش گردآوری داده‌ها میدانی بوده است. به منظور گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق مشتریان بیمه ایران در استان گیلان بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود 350 نفر تعیین گردید. روش نمونه‌گیری در تحقیق حاضر غیر احتمالی در دسترس بوده است. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش معادلات ساختاری و نرم افزارهایSPSS و SMART PLS2 استفاده شد. از سه فرضیه ارائه شده در تحقیق همه فرضیه ها به لحاظ آماری مورد تأیید قرار گرفتند. بیش ترین شدت تاثیر مربوط به تاثیر بازاریابی رسانه اجتماعی بر قصد خرید و کم ترین شدت تاثیر مربوط به تأثیر قصد خرید بر وفاداری برند بوده است.
كلمات كليدي : بازاریابی رسانه اجتماعی، قصد خرید، وفاداری برند
تاريخ دفاع : 1398-6-17