بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960068563
نویسنده : یاسر حاجی زاده
عنوان پایان نامه : رتبه بندی عوامل موثر بر تغییرکاربری اراضی کشاورزی با استفاده از سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مطالعه موردی: شهرستان رشت
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي ـ مديريت كشاورزي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :جعفر عزیزی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در حال حاضر تغییر بی رویه اراضی کشاورزی یکی از چالش های اساسی در بخش کشاورزی می باشد. تغییر کاربری اراضی هر ساله بخش عمده ای از اراضی کشاورزی را از چرخه تولید خارج می سازد. اطلاع از نسبت کاربری ها و نحوه ی تغییرات آن در گذر زمان یکی از مهم ترین موارد در برنامه ریزی ها می باشد. با اطلاع از نسبت تغییرات کاربری می توان تغییرات آتی را پیش بینی نموده و اقدامات لازم را انجام داد. در همین راستا این تحقیق به بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر تغییرکاربری اراضی کشاورزی در شهرستان رشت می پردازد. بدین منظور 11 روستا از شهرستان رشت با تغییرات کاربری را به عنوان نمونه، انتخاب و داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه در روستاهای مورد نظر جمع آوری و در ادامه با استفاده از برنامه AHP وزن هر معیار (عامل موثر بر تغییر کاربری) تعیین و در گام بعد به کمک سیستم تصمیم گیری چند معیاره (تاپسیس) اقدام به رتبه بندی عوامل موثر بر تغییر کاربری در شهرستان رشت گردید. نتایج نشان داده است که 8 عامل بیشترین تأثیر را در تغییر کاربری این شهرستان ایفا می کنند و نرم افزار تاپسیس نیز: بیشترین تاثیررا مربوط به معیارهای افزایش قیمت نهاده ها و قیمت زمین و مسکن و کمترین تأثیر را معیارهای پایین بودن بازده اراضی کشاورزی و باغی و میزان تعهدات مالی کشاورزان و باغداران معرفی و رتبه بندی نموده است.
كلمات كليدي : تغییر کاربری، اراضی کشاورری، تاپسیس، رشت
تاريخ دفاع : 1398-6-27