بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930342940
نویسنده : کریم علیپور
عنوان پایان نامه : مقايسه تطبيقي قابليت ها و محدود يت ها ی توسعه كالبدی شهر ی ماسال و شاندرمن با تأكيد بر ويژگي های طبيعي
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياوبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا افشاری آزاد, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : دربحث توسعه شهرها می توان بیان نمود که توسعه کالبدی شهرها در نتیجه رشد و نمو در جهات مختلف افقی و عمودی صورت می گیرد که می تواند کمی کیفی باشد قابلیهای شهری برای توسعه متفاوت است و به طور کلی برخی از شهرها قابلیتهای لازم برای توسعه را دارا هستند بنابر این اینگونه شهرها بیشتر از بقیه شهر رشد و گسترش می یابند در مجموع می توان گفت عوامل جغرافیایی نقش بسیار زیادی در توسعه کالبدی شهرها دارد در این تحقیق به بررسی قابلیتهای و محدودیتهای توسعه فیزیکی شهر ماسال و شاندرمن پرداخته شده است روش تحقیق توصیفی – تحلیل است و شیوه گرد آوری اطلاعات به روش میدنی و کتابخانه ای انجام شده است در روش میدانی از عکس هم استفاده شده است آنچه از مطالعات استنباط می شود این است که گسترش شهر ماسال طی سالهای اخیر باعث گردیده تا تعادلی میان توسعه فیزیکی شهر و رشد جمعیتی برقرار نباشد و توسعه شهر از برنامه ریزی اصولی و مدون برخوردار نبوده و ساخت وساز در بعضی از قسمت های شهر ، بدون توجه به فرآیندها و محدودیتهای مانند بام سبز صورت گرفته است. سیل خیزی رودخانه ، خود به عنوان بزرگترین عامل محدود کننده این شهر محسوب میشود علاوه بر شواهد موجود ، وجود زمین های پست و جلگه ای در شهر، بیانگر عدم تقارن توپوگرافی شهرماسال می باشد و به طور کلی محدوده مورد مطالعه از منظر محدودیت های زلزله خیزی تقریباً فعال بوده و جزء مناطق ناآرام استان گیلان به حساب می آید و شهر شاندرمن دارای قابلیتهای بیشتر نسبت به ماسال برخوردار بوده و دارای رشد و توسعه بهتری نسبت به شهر ماسال برخوردار است .
كلمات كليدي : واژگان کلیدی : قابلیت ، محدودیت ، توسعه ، عوامل محیطی ، ماسال ، شاندرمن
تاريخ دفاع : 1397-06-22