بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960082610
نویسنده : فاطمه خلاق دوست نجاتی
عنوان پایان نامه : اثر یک دوره برنامه FiTT بر فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی دانش آموزان دوره ابتدایی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما () : ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از پژوهش حاضر اثر یک دوره برنامه FiTT در فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی دانش آموزان دوره ابتدایی بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و دارای طرح پیش آزمون-پس آزمون بود که به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر دانش آموزان مقطع ابتدایی بین سنین 9 الی 12 سال که از بین دو مدرسه منتخب شهر رشت تعداد 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب و به 2 گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی تمرینات را به مدت 8 هفته به صورت برنامه تمرینی FITT (تکرار، شدت، مدت تمرین) شامل سه گروه بودند، تمرین آمادگی هوازی، آمادگی عضلانی(قدرت-استقامت) و انعطاف پذیری انجام دادند. قبل و بعد از 8 هفته تمرین از آزمودنی ها اندازه گیری های آمادگی جسمانی شامل استقامت عضلانی شکم و کمربند شانه ای، انعطاف پذیری، توان هوازی، قدرت و ترکیب بدن شامل: شاخص توده بدن و درصد چربی اندازه گیری شد. داده ها توسط نرم افزار spss نسخه 23 با سطح معنی داری 0/05>p تحلیل شد. با توجه به میزان t همبسته و سطح معنی داری مشخص شد که بین نمرات پیش وپس آزمون توان هوازی، شاخص توده بدن، درصد چربی بدن، آزمون استقامت عضلانی شکم و کمربندشانه و قدرت عضلانی دست و پا در گروه تمرین تفاوت معنی دار دیده شد. نتایج آزمون t مستقل نشان داد که اختلاف نمرات بین گروه ها در پیش و پس آزمون شاخص توان هوازی، شاخص توده بدن، درصد چربی بدن، آزمون استقامت عضلانی شکم و کمربندشانه و قدرت عضلانی دست و پا تفاوت معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری:با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان نتیجه گیری کرد یک دوره تمرینات FITT می تواند اثرات مثبت برروی آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی داشته باشد.
كلمات كليدي : FITT، آمادگی جسمانی، ترکیب بدن، دانش آموز.
تاريخ دفاع : 1398-6-20