بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950452082
نویسنده : خانم فرشته عاشور محمدیزاد
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر سهامداران عمده بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ارزش نگهداشت وجه نقد
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , سینا خردیار,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف این پژوهش سنجش ارتباط بین ارزش نگهداشت وجه نقد و افزایش میزان محافظه کاری شرکت ها و همچنین تعیین تاثیرگذار بودن نقش سهامداران عمده در اثرات مثبت محافظه کاری بر ارزش نقدی می باشد. در راستای هدف پژوهش نمونه ای متشکل از 160 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1391 تا 1395 انتخاب گردید. در این پژوهش به منظور سنجش محافظه به پیروی از لین و همکاران (2017)، از الگوی ارائه شده توسط خان و واتس (2009) استفاده شده است به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون پنل دیتا به روش تلفیقی بهره گرفته شد. با انجام بهترین برازش از آزمون مدل های مربوط به هریک از فرضیه های پژوهش به این نتیجه دست یافتیم که در غیاب سهامداران عمده، ارزش نگهداشت وجه نقد با افزایش میزان محافظه کاری افزایش می‌یابد و سهامداران عمده اثرات مثبت محافظه کاری بر ارزش نقدی را تغییر نمی‌دهند، بنابراین فرضیه اول پژوهش پذیرفته خواهد شد و فرضیه دوم پژوهش، پذیرفته نخواهد شد.
كلمات كليدي : ارزش نگهداشت وجه نقد، محافظه کاری، سهامداران عمده.
تاريخ دفاع : 1397-6-5