بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950060399
نویسنده : آرمان خورشیدی دافچاهی
عنوان پایان نامه : بررسی اثرات ضدمیکروبی و ضد دیابتیک سه گیاه رازیانه، کرفس و شوید
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست فناوري (بيوتكنولوژي) گرايش ميكروبي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر سمیه عطایی جلیسه,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مقدمه: بیماری قند یا دیابت نوعی اختلال در سوخت و ساز مواد غذايي در بدن است که به علل مختلف بروز می کند و داراي درجات مختلف کمبود انسولین یا عدم پاسخ بدن به انسولین است.در این پژوهش اثرات ضد میکروبی و و ضد دیابتی گیاهان شوید، کرفس و رازیانه مورد بررسی قرار گرفت. روش ها: در این مطالعه ابتدا گیاهان مورد نظر در دمای 35 تا 40 درجه سانتی گراد خشک و سپس پودر شدند. و در هیدروالکل 70 درصد حل شدند. (100 سی سی حلال به همراه 10 گرم پودر گیاهان خشک شده). سپس بوسیله ی دستگاه تقطیر حلال از عصاره جدا شده و 250 میلی گرم را با 1 سی سی آب حل کرده تا آماده برای تزریق به موش باشد. در مرحله ی میکروبی بعد از کشت سفره ای از میکروارگانیزم های مورد نظر، دیسک های آغشته به عصاره را بر روی محیط کشت مولر هینتون قرار داده. سپس برای بررسی حداقل غلظت کشندگی عصاره، غلظت های مختلفی تهیه شد. بدین صورت که بعد از تهیه غلظت ها، 100 میکرولیتر از میکروارگانیزم هدف به لوله های حاوی عصاره اضافه شد و تا 24 ساعت در 37 درجه سانتی گراد انکوبه گردید. سپس به اندازه ی تعداد لوله ها در محیط کشت، کشت داده شد. و دوباره 24 ساعت در 37 درجه انکوبه شد. تا در انتها حداقل غلظت کشندگی و حداقل غلظت بازدارندگی مشخص شد. یافته ها: میانگین نتایج حاصل از تیمار موش ها با عصاره بعد از 30 روز تغییرات معناداری داشت (P
كلمات كليدي : رازیانه، کرفس، شوید، سودوموناس آئروژینوزا، استافیلوکوکوس اورئوس
تاريخ دفاع : 1397-11-9