بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920526879
نویسنده : تاملا کاوسی
عنوان پایان نامه : طراحی پردیس سینمایی با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی در رشت
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :ساویز طیاح, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه پردیس¬های سینمایی به عنوان یکی از مهمترین وسایل ارتباط جمعی در زندگی روزمره افراد، داد وستدهای اجتماعی، ساختار زندگی انسان¬ها، چگونگی برقراری ارتباطات درون گروهی و برون گروهی شناخته می¬شود. به طوری که می¬توان گفت اندیشه¬ها، عقاید، نگرش¬ها و در یک مسیر کلی، فلسفه زندگی انسان¬ها تحت تاثیر این روند تغییر می¬کند، اصلاح یا تخریب می¬شود. به موازات این امر باتوجه به ذات مدرن سینما و تمایل فرهنگ¬ها به ایده¬های نوین و جذاب و رویکرد معماری، اجتماعی را در تحقق ساخت برترین پردیس¬های سینمایی برمی¬گزینیم. فضاهای فرهنگی به عنوان یکی از زیر ساخت¬ها برای شناساندن ویژگیهای فرهنگی و برقراری ارتباط با سایر فرهنگ¬ها به شمار می¬روند. با درنظر گرفتن نیاز انسان به برقراری تعامل و ارتباط با انسان¬ها و فضا، همواره مکانی لازم است که این نیازها را برطرف سازد و فضاهای شهری از مهم¬ترین خواستگاه¬های جامعه برای تعاملات اجتماعی است. یکی از این فضاهای شهری سینما می¬باشد که با تبدیل شدن این کاربردی به پردیس سینمایی و چند عملکردی بودن آن، دیگر به آن فراتر از یک تماشاخانه نگاه می¬شود و از آنجا که مجموعه¬های سینمایی خود می¬تواند محلی برای برقراری ارتباط و تعاملات اجتماعی باشد توجه به معیارهای کمی و کیفی در فرآیند برنامه¬ریزی، طراحی، احداث و بهره¬برداری از این مرکز، امری بسیار مهم در فراهم ساختن فضای مناسب جهت ارائه خدمات به مراجعه کنندگان است. در پژوهش حاضردر وهله اول با امکان سنجی پروژه و مکان یابی و مطالعه فضای شهری و ویژگی¬های آن و شناسایی عوامل موثر برارتقا کیفی ویژگیهای کالبدی، عملکردی و فضایی پردیس سینمایی با توجه به ویژگی فضای شهری مطلوب و در نظر گرفتن ضوابط و استاندارهای طراحی و شناخت راهکارهای تجربه شده الگویی مناسب و کار آمد در زمینه برنامه ریزی طراحی پردیس سینمایی با رویکرد ارتقا تعاملات اجتماعی ارائه شود .
كلمات كليدي : سینما، پردیس سینمایی، رویکرد اجتماعی، فضای شهری، معماری
تاريخ دفاع : 1396-08-10