بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960070866
نویسنده : مژگان ملک زاده
عنوان پایان نامه : بررسي مقاومت به کلیستین در جدایه های بالینی سودوموناس آئروژینوزا در استان گیلان
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي - ميكروبيولوژي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :لیلا اسدپور, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ,
چكيده : مقدمه و هدف: کلیستین یکی از آنتی بیوتیک های موثر بر جدایه های با مقاومت چندگانه آنتی بیوتیکی سودوموناس و جز انتی بیوتیک های مورد استفاده در خط آخر درمان عفونت های ناشی از این باکتری است. هدف از مطالعه حاضر بررسي فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت به کلیستین در جدایه های بالینی سودوموناس ائروژینوزا در استان گیلان می باشد. مواد و روش ها: طی این مطالعه بر روی 58 سویه سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به داروی جدا شده از نمونه های بالینی، میزان حساسیت به انتی بیوتیک های کلیستین، پلی میکسین B به روش انتشار از دیسک و MIC کلیستین به روش براث ماکرودایلوشن بررسی شد. سپس فراوانی ژن mcr-1 ، mcr-2 و mcr-3 در نمونه های مقاوم به روش PCR بررسی گردید. یافته ها: طی این مطالعه مشخص شد از تعداد 58 نمونه درصد مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک پلی میکسینB 93.11 وکلیستین 20.69 درصد بود. از میان 12 نمونه مقاوم به کلیستین حضور ژن mcr-1 در 6 نمونه (10.34درصد)، ژن mcr-2 در 1 نمونه (1.72درصد) و ژن mcr-3 در3 نمونه (5.17درصد) شناسایی گردید. بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از مطالعه حاضر حاکی از حضور سویه های مقاوم به آخرین خط درمانی باسیل های گرم منفی در جدایه های بالینی سودوموناس آئروژینوزا در گیلان می باشد. گسترش این مقاومت ها هشدار جدی در درمان عفونت های ناشی از سویه های با مقاومت دارویی چندگانه این باکتری می باشد.
كلمات كليدي : مقاومت آنتی بیوتیکی،کلیستین،سودوموناس آئروژینوزا،mcr
تاريخ دفاع : 1398-6-16