بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960077027
نویسنده : تهمینه عبدالهی
عنوان پایان نامه : نقش ظرفیت خودمهارگری و مولفه های خودنظم بخشی عاطفی در پیش بینی شادکامی دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه شهر رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر رویا بابایی کسمایی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : شادکامی در برگيرنده‌ چند مفهوم ذهني مثل شادماني، خشنودي، لذت و خوشايندي است که متغیرهای چندی در ایجاد آن دخیل هستند که در این بین نقش ظرفیت خودمهارگری و خودنظم بخشی قابل توجه است. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش ظرفیت ¬خودمهارگری و مولفه¬های خودنظم¬بخشی¬عاطفی در پیش بینی شادکامی دانش¬آموزان دختر مقطع دوم متوسطه شهر رشت بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و معادله پیش بین بود. جامعه پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه شهر رشت در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397به تعداد تقریبی 2300 نفر بود. از این بین نمونه ای بح حجم 250 نفر با توجه به جدول مورگان، ملاک¬های ورود و خروج پژوهش و با استفاده از روش نمونه¬گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه¬های شادکامی آکسفورد (OHI)، خودمهارگری تانجنی و همکاران (2004) و خودنظم بخشی عاطفی مارس (صالحي موركاني،1385) را تکمیل کردند. داده¬های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته¬های پژوهش نشان داد بين ظرفیت خودمهارگری و نمره کل خودنظم بخشی عاطفی و مولفه¬های خودنظم بخشی شناختی، تمرکز بر تغییر موقعیت، تمرکز بر تغییر عاطفه، و افزایش خلق مثبت با شادکامی دانش آموزان دختر رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (01/0P
كلمات كليدي : شادکامی، ظرفیت خودمهارگری، خودنظم بخشی عاطفی، دانش آموزان
تاريخ دفاع : 1398-06-05