بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950325199
نویسنده : سمانه رفاهی بخش
عنوان پایان نامه : جهت¬گیری اخلاقی، جامعه¬پذیری حرفه¬ای، مسئولیت¬پذیری اجتماعی و گزارشگری مالی متقلبانه
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : دکتری تخصصی
استاد راهنما (استاد مدعو) : , بهمن بنی مهد,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با توجه به افزایش شمار تقلب در سیستم گزارشگری مالی که طی دهه¬های اخیر با تأثیرات عظیمی نیز همراه بوده، سیستم حسابداری را برای جلب اعتماد عموم دچار بحران کرده¬است. از آنجاییکه ويژگي¬هاي اخلاقي تاثير بسزايي در بروز رفتارهاي حرفه¬ای¬ دارند؛ هدف اين پژوهش بررسی چگونگی تاثیر جهت¬گیری اخلاقی، جامعه¬پذیری حرفه¬ای و مسئولیت¬پذیری اجتماعی در بروز گزارشگری مالی متقلبانه مي¬باشد. به اين منظور با استفاده از ابزار پرسشنامه، داده¬هاي قابل آزمون از ميان 284 مشاهده بين دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حسابداری جمع آوري گرديد و با استفاده از معادلات ساختاري با كمك نرم افزار ليزرل مورد تحليل قرار گرفت. يافته¬هاي پژوهش نشان ¬مي¬دهد ويژگي اخلاقي نسبي¬گرايي دارای تاثير معکوس و معنادار بر جامعه¬پذیری حرفه¬ای و همچنین تاثیر مستقیم و معنادار بر گزارشگري مالي متقلبانه مي-باشد. از سویی دیگر ایده¬آل¬گرایی اخلاقی نیز تاثیر مستقیم و معناداری هم بر جامعه¬پذیری حرفه¬ای و هم مسئولیت¬پذیری اجتماعی دارد. بر مبناي ساير يافته¬هاي پژوهش مسئولیت¬پذیری اجتماعی دارای تاثير معکوس و معناداری و بروز گزارشگری مالی متقلبانه است. نتايج حاصل از اين پژوهش بر تأثیر آموزش اصول اخلاقی به منظور ارتقای درک دانشجویان حسابداری از اخلاق حرفه¬ای و بهبود مسئولیت¬پذیری اجتماعی دانشجویان در راستای کاهش رفتارهای فرصت¬طلبانه گزارشگری مالی متقلبانه تاکید می¬کند.
كلمات كليدي : جهت¬گیری اخلاقی، جامعه¬پذیری حرفه¬ای، مسئولیت¬پذیری اجتماعی، گزارشگري مالي متقلبانه.
تاريخ دفاع : 1398-9-25