بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920610030
نویسنده : مهران واحدی ساحلی
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین سن برند و ترجیح برند از دیدگاه مشتریان پودررختشویی دریا با نقش میانجی متغیر نوستالژی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني- بازاريابي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , سید محمد,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تحقیق حاضر با هدف رابطه بین سن نام تجاری وترجیح نام تجاری باسطح نوستالژی از دیدگاه مصرف کنندگان پودر رخت شویی دریا انجام شده است .روش تحقیق دراین پژوهش توصیفی وپیمایشی است و نوع تحقیق کاربردی است .جامعه آماری تمامی زنان خانه داراستان گیلان انتخاب شده است نمونه آماری به دلیل گستردگی زیاد جامعه با استفاده نمونه گیری غیر احتمالی با روش نمونه گیری خوشه ای 392 انتخاب گردیدبرای جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده گردیدپرسشنامه مزبور برای بررسی فرضیات تحقیق حاوی 21 سوال می باشد . در بین نمونه آماری توزیع گردید.روایی پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید و صاحبنظران و پایایی با توجه به مقدار آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت . در این پژوهش برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش معادلات ساختاری بااستفاده از نرم افزار لیزیلر استفاده شده است یافته های حاصل از تحقیق حاکی از آن است که "سطح نوستالژی می تواند با سن نام تجاری به عنوان یک مشخصه اجتماعی و جمعیت شناختی با ترجیح نام تجاری به عنوان ترجیحات و علایق خرید از دیدگاه مصرف کننده نقش موثری ایفا کند." بین سن نام تجاری و ترجیح نام تجاری پودر رخت شویی دریا رابطه معناداری وجود دارد بین نوستالژی نام تجاری و ترجیح نام تجاری پودر رخت شویی دریا رابطه معناداری وجود دارد .بین سن نام تجاری و ترجیح نام تجاری با سطح نوستالژی نام تجاری رابطه معناداری وجود دارد.
كلمات كليدي : پودر رختشویی دریا، نوستالژی نام تجاری، ترجیح مصرف کننده، عمر برند
تاريخ دفاع : 1394-12-28