بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960030602
نویسنده : تهمینه اسدپوریان
عنوان پایان نامه : تأثیر نوسانات نرخ ارز و درآمد بر صنعت توریسم در تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما () : ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام پژوهش حاضر، سنجش تأثیر نوسانات نرم ارز و درآمد بر صنعت توریسم در تهران می¬باشد. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع توصیفی می¬باشد. داده¬ها مربوط به سال 1390-1395 در حوزه نرخ ارز، درآمد و نرخ ورود گردشگر برگرفته از بانک مرکزی و آمار سالیانه گمرک بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری EViewsاستفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که نرخ ارز و نرخ درآمد دارای تاثیر معناداری بر صنعت توریسم در شهر تهران می¬باشد. میزان تاثیر نرخ ارز بر صنعت توریسم 38/0- و میزان تأثیر نرخ درآمد بر صنعت توریسم 58/4 نشان داده شد. در مجموع می¬توان گفت که تقاضای گردشگری خارجی برای سفر به ایران نسبت به تغییرات نرخ درآمد در بلند مدت حسّاسیت زیادی ندارد و تابع تقاضای گردشگری از نظر قیمتی، کم کشش است. همچنین تقاضای گردشگری خارجی برای سفر به ایران نسبت به نوسانات نرخ ارز حقیقی حسّاسیت زیادی ندارد و کم کشش می باشد.
كلمات كليدي : نوسانات نرخ ارز – نوسانات درآمد – صنعت توریسم
تاريخ دفاع : 1398-6-10