بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960119346
نویسنده : معصومه ندیمی
عنوان پایان نامه : اثربخشی آموزش مهارت ذهن آگاهی بر عاطفه مثبت و منفی و کیفیت خواب دانش آموزان نوجوان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , لیلا مقتدر,
استاد مشاور () : ,
چكيده : ذهن آگاهی از جمله قابلیت هایی است که می تواند بر بسیاری از متغیرها از جمله عاطفه مثبت و منفی و کیفیت خواب افراد تاثیر داشته باشد که لزوم مطالعه آن را مشخص می سازد. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت های ذهن آگاهی بر عاطفه مثبت و منفی و کیفیت خواب دانش آموزان نوجوان بود. روش پژوهش حاضر آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش¬آموزان دختر دوره دوم متوسطه بندر کیاشهر در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397 به تعداد تقریبی 920 نفر بود. از این بین نمونه ای به حجم 30 نفر (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) با توجه به ملاک ورود و خروج پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و مقياس ارزيابي عاطفه مثبت و منفي واتسن، کلارگ و تلگن (1988) و پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ (1989) را تکمیل کردند. داده¬های به دست آمده با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیری و چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته¬ها¬ نشان داد استفاده از آموزش ذهن آگاهی بر عاطفه مثبت و منفی دانش آموزان نوجوان تاثیر ندارد (05/0P>). همچنین، آموزش ذهن آگاهی بر کیفیت خواب کلی و مولفه های آن تاثیر ندارد (05/0P>). این نتایج، نشانگر این مطلب هست که در مهارت های ذهن آگاهی به تنهایی امکان تغییر معنادار عاطفه مثبت و منفی و کیفیت خواب در دانش آموزان را ندارد. پیشنهاد می شود مداخله های دیگری در کنار ذهن آگاهی به منظور تقویت تاثیر آن بر متغیرهای عاطفی و مرتبط با خواب مورد ارزیابی قرار گیرند.
كلمات كليدي : مهارت های ذهن آگاهی، عاطفه مثبت و منفی، کیفیت خواب
تاريخ دفاع : 1398-6-23