بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910642286
نویسنده : صادق الهیاری
عنوان پایان نامه : تبیین اثرات وپیامدهای جابجایی سکونتگاههای روستایی درمحدوده سدهای استان خوزستان با رویکرد مخاطرات انسانی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
مقطع تحصيلي : دکتری تخصصی
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :نصرالله مولائی هشجین, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : تیمور آمار, پرویز رضائی,
چكيده : ایجاد سدها سبب اشتغالزایی در بخش صنعت برای روستاییان، افزایش درآمدزایی و حضور فعّال روستاییان در فعّالیتهای غیرکشاورزی می شود، ولی در روستاهای پیرامونی، باعث مسائل عمده ای از جمله مهاجرتهای بی رویه، تغییر شغل روستاییان، کاهش تولید و بهره وری از منابع آب وخاک و به طورکلّی تخریب بسیاری از روستاها ومهاجرت اجباری روستاییان می گردند. لذا ضرورت داردفعالیت سدسازی به عنوان یک عامل تاثیرگذار بیرونی که درعرصه فضایی تحولات ساختاری-کارکردی در محدوده مورد مطالعه موثربوده است وزمینه های تحولی در ابعاد مختلف زندگی درناحیه مورد مطالعه ایجادکرده است، مورد بررسی قرارگیرد. لذا دراین تحقیق سعی گردیده بررسی گرددکه چگونه سدسازی برخی کارکردهای اساسی این سکونتگاهها را که درنتیجه تولیدفضای جدید باویژگیهای خاص درابعاد مکانی وفضایی به وجودآمده است راتغییرداده است.جامعه آماری 1587خانوارساکن درمحدوده سدهای استان خوزستان می باشد که ازبین آنها 10 روستا به روش نمونه گیری چند مرحله ای وبراساس موقعیت خاص جغرافیایی(دوری ونزدیکی به سد)و ملاک جمعیتی انتخاب گردیده اند. انتخاب وحجم نمونه براساس فرمول کوکران با خطای 05/0 برابر با397خانوار تعیین گردید. ابزارپژوهش پرسشنامه و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزاز spss و آزمون ویلکاکسون وبرای بيان اثرات سياست مداخله در نظام اسكان محدوده مورد مطالعه و ترسيم چشم انداز مطلوب نظام اسكان، از راهبرد سوات (swot) استفاده شده و نقشه ها ازطریق g.i.s تهیه شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که بیشترین تاثیر سدسازی دراستان خوزستان به ترتیب درشاخص های اقتصادی با92/64 درصد،اجتماعی با6/51درصد وفرهنگی با1/47 بوده است که این امر باعث ازبین بردن بعضی منابع درآمد وتغییر نظام معیشت، بیکاری ،اختلال در امور بهداشتی وسلامت، ازبین بردن آسایش عمومی، درگیریهای قومی ،افزایش جمعیت حاشیه نشین درشهرها،تغییرفرهنگ بومی،مهاجرت ناخواسته وسرگردانی عده زیادی ازروستاییان حاشیه سدها شده است.
كلمات كليدي : تبیین، اثرات وپیامدها، جابجایی اجباری-رویکرد-مخاطرات انسانی-استان خوزستان
تاريخ دفاع : 1398-4-12