بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910875819
نویسنده : سیده طراوت میرواسع
عنوان پایان نامه : تاثیر مباحثه عنوان مورد علاقه در توانایی گفتاری فراگیران ایرانی متوسطه زبان انگلیسی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مجید پورمحمدی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده مهارت گفتاری، به استفاده فعال از زبان به منظور بیان مفاهیم گفته می شود، و زبان گفتاری وسیله ای است برای زبان آموزان جوان که توسط آن با زبان جدیدی آشنا می شوند، آن را درک می کنند و می آموزند. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مباحثه عنوان مورد علاقه در توانایی گفتاری فراگیران ایرانی متوسطه زبان انگلیسی می پردازد. پژوهش حاضر90 زبان آموز سطح متوسطه را در سه کلاس مورد بررسی قرار داد. 60 زبان آموز سطح متوسطه از طریق آزمون تعیین سطح OPT با کسب نمره 31 در بخش گرامر و واژگان وکسب نمره 8 در بخش مهارت خواندن به عنوان نمونه اصلی به دو گروه آزمایشی و گواه انتخاب شدند. سن زبان آموزان از 18 سال تا 42 سال متغییر بوده است. ابتدا، افراد موظف بودند که در یک آزمون مهارت گفتاری شرکت کنند. این آزمون، یک آزمون ملاکی مستقیم و مصاحبه ای رو در رو بوده است که طی آن زبان آموزان موظف بودند در مورد عناوینی نا آشنا صحبت کنند. عملکرد آنان به عنوان پیش آزمون ارزیابی گشت. سپس برای جلسات آینده به زبان آموزان عناوینی داده شد تا قبل از پیوستن به کلاس روی آن کار کنند. (این عناوین قبلا توسط خود زبان آموزان انتخاب شده است). آنها می توانستند به اطلاعات مورد نظر خود از طریق اینترنت، کتاب، مجله، روزنامه و غیره دسترسی داشته باشند. در نتیجه زبان آموزان قادر بودند در مورد عناوین انتخاب شده در طول مدت طولانی تر و روان تر صحبت کنند. عملکرد بعدی آنان به عنوان پس آزمون در نظر گرفته شد.
كلمات كليدي : مهارت گفتاری
تاريخ دفاع :