بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950515542
نویسنده : حمیده صدقی
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین حق الزحمه حسابرسی ، محتوای گزارش حسابرسی و کیفیت حسابرسی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :کیهان آزادی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین حق الزحمه حسابرسی ،محتوای گزارش حسابرسی و کیفیت حسابرسی انجام شده است جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سالهای 1390 لغایت 1396 است. با توجه به محدودیت های پژوهش نمونه پژوهش شامل 108 شرکت می باشد، پس از بررسی ها و آزمون های صورت گرفته بر روی فرضیه های پژوهش آنچه که می توان در رابطه با متغیرهای مستقل و وابسته عنوان کرد این است که یافته های پژوهش نشان می دهد که طبق مبانی ارائه شده در ادبیات و چهارچوب نظری پژوهش و با توجه به نتایج حاصل شده از رگرسیون چند متغیره و تائید نتایج کلی رگرسیون می توان گفت به نتایج هر سه رگرسیون پژوهش می توان اتکا نمود. و رابطه معنا داری بین سه فرضیه وجود دارد
كلمات كليدي : حق الزحمه حسابرسی، کیفیت حسابرسی، بندهای گزارش حسابرسی، واحد های اقتصادی
تاريخ دفاع : 1397-11-09