بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 900822791
نویسنده : ندا احمدی پور نواده
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه همدلی، الکسیتایمیا و مشکلات بین فردی در نوجوانان شهر رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , منصور حکیم جوادی,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , مسعود غلامعلی لواسانی,
چكيده : هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه همدلی، الکسیتایمیا و مشکلات بین فردی در نوجوانان دختر و پسر شهر رشت می باشد. بدین منظور گروه نمونه ای به حجم 240 نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان شهر رشت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش مقیاس همدلی عاطفی، مقیاس20 سوالی الکسیتایمیای تورنتو (TAS-20) و پرسشنامه مشکلات بین فردی (IPP) بود. نتایج اولیه نشان داد که در سطح معناداری 01/0> P بین همدلی و مشکلات بین فردی تفاوت معکوس و معنی داری وجود دارد. همچنین بین الکسیتایمیا و مشکلات بین فردی در سطح معناداری 01/0> P، تفاوت مثبت و معنی دار وجود دارد. نتایج تحلیل واریانس حاکی از آن بود که میان همدلی، الکسیتایمیا و مشکلات بین فردی در نوجوانان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود ندارد (01/0> P) .
كلمات كليدي : کلید واژه ها: همدلی، الکسیتایمیا، مشکلات بین فردی
تاريخ دفاع : 1392-6-27