بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950172442
نویسنده : سیده نرجس پرویز فرزام
عنوان پایان نامه : اثر بخشی آموزش های پیش از ازدواج بر دانش و نگرش جنسی و صمیمیت زناشویی نوعروسان مراجعه کننده به مرکز مشاوره شهرستان فومن
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , لیلا مقتدر,
استاد مشاور () : ,
چكيده : خانواده سلول بنیادي پیکر جامعه است . استواری واستحکام خانواده به ازدواج و رابطه زناشویی پایدارو بنیادین بستگی دارد. بنابراین یکی از مباحث عام جامعه امروز تقویت پایه های زندگی زناشویی است.از انجایی که ریشه بسیاری از مشکلات زندگی زوجین ناشی از عدم آگاهی در زمینه های مختلف می باشد هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر آموزش های پیش از ازدواج بر دانش و نگرش جنسی و صمیمیت زناشویی نوعروسان بود . این مطالعه به لحاظ روش نیمه آزمایشی با گروه کنترل بود . جامعه آماری پژوهش نوعروسان مراجعه کننده به مرکز مشاوره شهرستان فومن بودند که در بازه زمانی مطالعه جهت انجام ازمایشات و دریافت آموزشهای معمول مراجعه کرده و تمایل خود را به همکاری در طرح اعلام نمودند. از این افراد تعداد40 نفر که دارای ملاک ورود به مطالعه بودند انتخاب شده و بصورت تصادفی در 2 گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش در 8 جلسه اموزشی به مدت 4 هفته شرکت نمودند. ابزارهای بکار رفته در این پژوهش فرم ویژگی¬های جمعیت شناسی ، پرسشنامه دانش و نگرش جنسی skas و پرسشنامه صمیمیت زناشویی تا مپسون و والکر بود. هردو گروه در ابتدای اولین و انتهای آخرین جلسه به سوالات پاسخ دادند. به منظور تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده گردید.يافته ها نشان داد آموزش مهارت های جنسی و ارتباطی بر دانش و نگرش جنسی و صمیمیت زناشویی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تاثیر معنادار داشته است (01/0P
كلمات كليدي : آموزش های پیش از ازدواج، دانش جنسی، نگرش جنسی، صمیمت زناشویی
تاريخ دفاع : 1397-06-22