بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950172856
نویسنده : مصطفی انصاری شیخ محله
عنوان پایان نامه : بررسی نوآوری پایدار در سازگاری با محیط‌زیست (مطالعه موردی: هتل‌های شهر رشت)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رضا آقاجان نشتایی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هتل¬ها در سراسر جهان در اندازه¬ها و بخش¬های مختلف در محیطی فعالیت می¬کنند که هرروز بر پویایی، پیچیدگی و غیر¬قابل ¬پیش¬بینی بودن آن‌ها اضافه می¬شود. این افزایش به هتل¬ها نشان می¬دهد که باید به دنبال شیوه¬های جدید انجام کسب¬وکار خود از طریق نوآوری که موجب بهبود محیط زیست و باقی ماندن در رأس رقابت می¬شود باشند. علاوه بر این، افزایش رقابت، کوتاه شدن چرخه¬ عمر محصولات، نیاز به موفقیت محصولات جدید سازگار با محیط زیست؛ پایداری را در دستور کار نوآوری هتل¬ها قرار داده است؛ بنابراین، پژوهش حاضر بررسی نوآوری پایدار در سازگاری با محیط‌زیست موردبررسی قرار داده است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی- همبستگی است. جامعه‌ آماری، شرکت مشتریان هتل های شهر رشت می‌باشد. حجم نمونه برابر با 420 نفر می باشد. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد و روش¬های کتابخانه‌ای و میدانی استفاده گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart PLS استفاده‌شده است. نتایج حاکی از آن است اشاعه نوآوری بر سازگاری با محیط زیست و نوآوری پایدار با تعدیل گری و بدون تعدیل گری محیط زیست تاثیر معنی داری دارد ولی سازگاری با محیط زیست بر نوآوری پایدار با تعدیل گری و بدون تعدیل گری محیط زیست تاثیر معنی داری ندارند.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: اشاعه نوآوری، نوآوری پایدار، نوآوری محصول، سازگاری با محیط زیست
تاريخ دفاع : 1398-5-15