بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920555535
نویسنده : سیده معصومه موسوی فر
عنوان پایان نامه : تهیه نانوذرات پوشش داده شده با هیستیدین و مطالعه ی کاربردهای آن
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شیمی
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي -شيمي آلي
مقطع تحصيلي : دکتری تخصصی
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر حسن کفایتی,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , دکتر شهاب شریعتی,
چكيده : در سا¬ل¬های اخیر سنتز نانوذرات مغناطیسی و بررسی کاربردهای آن¬ها بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق برای اولین بار نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 با آمینو اسید هیستیدین، عامل دار و اصلاح سطح شد و از آن به¬عنوان یک کاتالیزگر کارآمد در سنتز مشتقات زانتن و پیریدو[3،2-d]پیریمیدین استفاده شد. همچنین کارآیی نانو ذرات سنتز شده برای حذف رنگ متیلن بلو از محلول¬های آبی مطالعه شد.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: نانو ذره مغناطیسی Fe3O4، هیستیدین، زانتن¬ها، پیریدو¬]3،2[d- پیریمیدین، متیلن بلو
تاريخ دفاع : 1396-11-11