بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960080847
نویسنده : سروش نظری
عنوان پایان نامه : سطح بندی عوامل موثر بر افزایش فروش در بازاریابی شرکت مشاء طب با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سیدمحمود شبگو منصف, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : فروش يکي از عوامل زير مجموعه بازاريابي است، به عبارتي فروش انتهائي ترين عمليات بازاريابي در يک معامله است، ولي در عين حال شروع يک رابطه بلند مدت با مشتريان است. در شکل گيري اين رابطه بلند مدت، به نحوي که منجر به پيوند دائمي با مشتريان بشود مهندسي تمامي عمليات (اعم از موفق و ناموفق) ضروري است. در عملکرد فروش، استفاده از عوامل فروش در ورود به بازار يکي از برنامه هاي کاربردي به مدت طولاني است. با توجه به اينکه هدف از انجام اين پژوهش، شناسایی و سطح بندی عوامل موثر بر افزایش فروش در بازاریابی است، می توان گفت که اين تحقيق ازنظر هدف، کاربردی است. تحقيق حاضر به لحاظ ماهيت و روش، توصيفی و از نوع مطالعه موردی می باشد. پس از استخراج ابعاد و شاخص های تحقيق با استفاده از مرور ادبيات پژوهش، از نظر 10 خبره اين حوزه استفاده شد. با توجه به مدل بدست آمده، شاخص های سازماندهی و هدایت و رهبری به سازمان به عنوان تاثیر گذارترین شاخص ها شناسایی شدند و شاخص حفظ مداوم ارتباط با مشتری به عنوان تاثیر پذیرترین شاخص ها شناسایی شدند.
كلمات كليدي : سطح بندی، فروش، ISM
تاريخ دفاع : 1398-6-20