بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950277114
نویسنده : علی کارگران
عنوان پایان نامه : بازاریابی شبکه اجتماعی بر قصد خرید مصرف‌کننده با میانجی‌گری مشارکت مصرف‌کننده
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سعید باقرسلیمی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با توجه به به افزایش چشم گیر استفاده از فروشگاه های اینترنتی به منظور کسب اطلاعات در مورد محصولات ارائه شده و خرید از آن ها، این فروشگاه به دنبال راه هایی هستند که میزان بازدید کننده و خریداران را افزایش دهند. هدف این تحقیق بررسی تأثیر بازاریابی شبکه اجتماعی بر قصد خرید مصرف‌کننده با میانجی‌گری مشارکت مصرف‌کننده می باشد.این تحقیق براساس نوع هدف کاربردی است. روش جمع آوری داده‌ها میدانی می باشد. به منظور جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه به کار گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر مشتریان فروشگاه های خرید پوشاک آنلاین واقع در شهر رشت که دارای صفحات (اینستاگرام) هستندروش نمونه برداری در تحقیق حاضر، نمونه برداری غیر احتمالی در دسترس بوده است. 350 نفر به عنوان نمونه از طریق فرمول کوکران برای جامعه محدود به دست آمد. جهت بازبینی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که برای تمامی متغیرها بیشتر از 70/0 حاصل شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از معادلات ساختاری از نرم افزارهایSPSS و اس مارت پی ال اس دو استفاده شد. نتایج حاصل نشان دادند که از سه فرضیه ارائه شده در تحقیق هرسه مورد تأیید قرار گرفتند و براساس ضرایب مسیر بیش ترین به کم ترین آن ها عبارتند از بازاریابی شبکه اجتماعی بر مشارکت با مصرف‌کننده تأثیر معناداری دارد، بازاریابی شبکه اجتماعی برقصد خرید مصرف‌کننده با میانجی‌گری مشارکت با مصرف ‌کننده تأثیر معناداری دارد. بازاریابی شبکه اجتماعی بر قصد خرید مصرف‌کننده تأثیر معناداری دارد.
كلمات كليدي : بازاریابی شبکه اجتماعی، مشارکت با مصرف کننده، قصد خرید
تاريخ دفاع : 1398-6-31