بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940443476
نویسنده : صدیقه فاتحی‌فر
عنوان پایان نامه : بررسی حذف زیستی آلاینده آلپرازولام موجود در پساب توسط نانوذره پایه سیلیسی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي - ميكروبيولوژي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهدی شهریاری نور, ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , فاتن دیوسر,
چكيده : مقدمه: با توجه به افزایش روز افزون آلاینده‌های دارویی و مشکلات زیستی ناشی از انتشار آنها، تجزیه زیستی و پاکسازی این ترکیبات توسط میکروارگانیسم‌های اصلاح شده با نانو ذرات از اهمیت بسیاری برخوردار است.آلپرازولام یکی از مواد اصلی موجود در صنایع دارویی و از مواد آلوده کننده رایج محیط زیست است که آثار مخربی بر سلامتی انسان و سایر موجودات زنده دارد. مواد و روش‌ها:در این تحقیق به منظور جداسازی باکتری‌های تجزیه کننده آلپرازولام، از خاک نمونه برداری انجام شد.سویه ای که بیشترین توانایی را در تجزیه آلپرازولام داشت، با استفاده از ریبوتایپینگ شناسایی شد.در ادامه میزان تجزیه آلپرازولام، با استفاده از دستگاه HPLC سنجیده شد.پس از انجام مراحل غنی سازی در محیط حاوی آلپرازولام، سویه ای که توانایی بالایی در تحمل و مصرف آلپرازولام به عنوان تنها منبع کربن و انرژی داشت، جداسازی شد. نتایج:سویه جداسازی شده، سودوموناس استوتزری شناسایی شد. نتایج حاصل نشان‌دهنده تحمل و رشد سودوموناس استوتزری در غلظت 110 میلی گرم در لیتر آلپرازولام و تجزیه کامل آن بعد از 72 ساعت است. نتیجه گیری: اصلاح سلول‌ها با نانو ذرات پایه سیلیسی، میزان تجزیه آلپرازولام را به طور نسبی افزایش می‌دهد.
كلمات كليدي : آلپرازولام، نانو ذره پایه سیلیسی، پساب، تجزیه زیستی
تاريخ دفاع : 1396-11-11