بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930424124
نویسنده : محمد مرادنیای شیرجوپشت
عنوان پایان نامه : آثار مکمل بتا هیدروکسی بتا متیل بوتیرات HMB به همراه تمرینات منتخب مقاومتی بر برخی از عوامل بیوشیمیایی خون و قدرت در ورزشکاران پرورش اندام
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :شهرام غلامرضایی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مهم¬ترين و مؤثرترين راه براي افزايش توانايي و رسيدن به اوج آمادگي، تركيب تمرين مؤثر و تغذيه مناسب است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با الگوی باردهی هرمی دوگانه به همراه مکمل¬یاری HMB بر سطوح سرمی شاخص¬های آسیب عضلانی، آسیب کبدی، عملکرد کلیوی، پروفایل لیپیدی و قدرت عضلانی در مردان بدنساز تمرین¬کرده بود. در این تحقیق، 40 مرد با میانگین سنی ±3/13 95/22سال که حداقل به مدت 6 ماه در یکی از باشگاه¬های منتخب شهر لاهیجان سابقه تمرینی داشتند به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه تمرین مقاومتی مکمل¬یاری (20 نفر) و تمرین مقاومتی دارونما (20 نفر) جای¬دهی شدند. هر دو گروه به مدت هشت هفته، هفته¬ای سه روز به تمرین مقاومتی با الگوی باردهی هرمی دوگانه پرداختند و هر روز (روزی 3 بار در صبح، ظهر و شب) مکمل یا دارونما مصرف می¬کردند. دو روز قبل و دو روز پس از شش هفته مداخله، اندازه¬گیری¬های میدانی (قدرت عضلانی) و آزمایشگاهی شامل پروفایل لیپیدی (LDL، HDL، TG، VLDL و کلسترول)، شاخص آسیب عضله (CPK و LDH )، شاخص¬های آسیب کبدی (AST و ALT) و شاخص¬های عملکرد کلیه (اوره، کراتینین و BUN) اجرا شد. به منظور بررسی طبیعی بودن توزیع داده¬ها از آزمون شاپیروویلک و برای آزمون فرضیه¬های تحقیق از آزمون تی مستقل جهت بررسی تفاوت¬های بین¬گروهی و از آزمون تی همبسته جهت بررسی تفاوت¬های درون¬گروهی در سطح معنی¬داری 05/0>p استفاده شد. نتایج نشان داد که هشت هفته تمرین مقاومتی HMB و تمرین مقاومتی دارونما موجب کاهش آنزیم¬های آسیب عضله (CK و LDH) (001/0>p)، متغیرهای پروفایل لیپیدی (05/0>p)، عملکرد کلیوی (اوره و BUN) (05/0>p)، آنزیم¬های آسیب کبدی (AST و ALT) (005/0>p) و افزایش قدرت عضلانی (001/0>p) شد، اما در گروه تمرین مقاومتی HMB تاثیر بیشتری مشاهده شد. در مجموع، تمرین مقاومتی با الگوی باردهی دوگانه به همراه مصرف مکمل HMB باعث بهبود قدرت و کاهش مارکرهای آسیب عضلانی، کبدی، کلیوی و لیپیدی در جوانان بدنساز می¬شود؛ بنابراین این روش ترکیبی می¬تواند به عنوان روشی موثر جهت کاهش علائم خطر و کمک به سلامتی و افزایش قدرت مورد استفاده قرار گیرد.
كلمات كليدي : تمرین مقاومتی با الگوی باردهی دوگانه، مکمل HMB، شاخص¬های آسیب عضله، قدرت عضلانی، ورزشکاران پرورش اندام
تاريخ دفاع : 1398-11-2