بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950163273
نویسنده : مریم رزم آراء
عنوان پایان نامه : تأثیر اخلاق حرفه ای بر عملکرد سازمانی برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر مرتضی رضائی صوفی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : اخلاق حرفه ای امروزه به عنوان یکی از زمینه های دانش مدیریت در سازمان به شمار می رود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای بر عملکرد سازمانی برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان انجام گردید. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی بوده و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 238 نفر اعضای اداره کل ورزش و جوانان، و همچنین هیئت های ورزشی استان گیلان بود که با استفاده از جدول مورگان تعداد 144 نفر به عنوان حجم نمونه برآورد شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه دو قسمتی اخلاق حرفه ای کادوزیر و عملکرد سازمانی هرسی و گلد اسمیت استفاده شد. به منظور بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوا و همچنین براي تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و نرم افزار SPSS23 استفاده شد که مقدار به دست آمده آزمون آلفای کرونباخ (0.927) بوده و حاکی از پایایی پرسشنامه می باشد. نتایج نشان می‌دهد پرسشنامه هاي پژوهش حاضر از روایی و پایایی مناسبی برخوردار بوده اند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های رگرسیون و كولموگراف - اسميرنف به شیوه همزمان استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین متغیر اخلاق حرفه¬ای و عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین در آزمون فرضیه های فرعی پژوهش که رابطه بین هرکدام از مؤلفه های اخلاق حرفه ای و عملکرد سازمانی را مورد سنجش قرار داده، مشخص گردید که بین تمام ابعاد اخلاق حرفه ای با عملکرد سازمانی برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
كلمات كليدي : اخلاق حرفه ای، عملکرد سازمانی
تاريخ دفاع : 1397-11-09