بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920631216
نویسنده : شهلا مطلب پور
عنوان پایان نامه : رابطه بین ضعف کنترل داخلی در چرخه‌های تجاری و تاثیر آن بر تقلب در گزارشگری مالی شرکت ها
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر پیمان ایمان زاده,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این پژوهش به بررسی رابطه بین ضعف کنترل داخلی در چرخه‌های تجاری و تاثیر آن بر تقلب در گزارشگری مالی شرکت ها می‌پردازیم. دوره مال تحقیق حاضر، از 1389 تا 1393 می‌باشد. اطلاعات و داده‌های مورد نیاز تحقیق با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین و با مراجعه به بورس اوراق بهادار تهران، جمع آوری شده است و بعد از جمع آوری اطلاعات مربوطه با استفاده از صفحه گسترده اکسل جهت طبقه بندی اطلاعات و محاسبه متغیرها استفاده گردیده است و در نهایت اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزار Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پژوهش حاضر شامل، سه فرضیه می‌باشد و در بسیاری از فرضیه‌ها، هدف بررسی ارتباط بین متغیرهاست.
كلمات كليدي : بورس اوراق بهادار تهران، تقلب، چرخه‌های تجاری، کنترل داخلی، گزارشگری مالی
تاريخ دفاع : 1395-6-31