بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940091768
نویسنده : آرزوترمه یوسفی
عنوان پایان نامه : حذف همزمان مخلوط رنگ¬¬ها از محلول¬های آبی به وسیله نانو¬کامپوزیت مغناطیسی نانو¬لوله¬های کربنی چند دیواره: مدل¬سازی سطح پاسخ و مطالعات سینتیکی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شیمی
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي -شيمي تجزيه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :فریبا صفا, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این کار تحقیقی، از روش جذب سطحی جهت حذف همزمان رنگ¬های متیلن بلو (MB) و متیل اورانژ (MO) از محلول¬های آبی استفاده شد. به این منظور، نانوکامپوزیت مغناطیسی نانو¬لوله کربنی چند دیواره (MMWCNT) به عنوان جاذب مورد استفاده قرار گرفت و فرآیند حذف، از طریق مدل¬سازی سطح پاسخ بهینه¬¬سازی گردید. نانوکامپوزیت مغناطیسی، از طریق سنتز نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن در حضور نانولوله¬های کربنی چند دیواره، به روش احیاء شیمیایی در دمای اتاق تهیه شد و با میکروسکوپ الکترونی روبشی، طیف¬بینی مادون قرمز تبدیل فوریه و پراش پرتو X مشخصه¬یابی گردید. آزمایش¬ها بر اساس طرح آزمایشی باکس-بنکن با چهار متغیر شامل مقدار جاذب (g L-1 2-8/0)، pHمحلول (9-3)، زمان تماس (50-30 دقیقه) و قدرت یونی (mol L-1 1/0- 02/0)، انجام شدند. آنالیز رگرسیونی داده¬های تجربی منجر به مدل¬های مرتبه دوم با ضرایب تعیین 976/0 و 989/0 و نسبت¬های فیشر 36/22 و 38/12 به ترتیب برای MB و MO گردید. نتایج آنالیز واریانس، آزمون عدم انطباق و آنالیز باقیمانده¬ها، کیفیت مدل¬های توسعه یافته را تأیید نمود. بر اساس مدل¬های مرتبه دوم، شرایط بهینه حذف همزمان رنگ¬ها به وسیله نانوکامپوزیت مغناطیسی به صورت: مقدار جاذبg L-1 2، 5pH=، زمان تماس 5/48 دقیقه و قدرت یونی mol L-1 02/0 با پاسخ¬های 84/98 و 65/95 درصد به ترتیب برای رنگ¬های MB و MO پیش¬بینی شد. آزمون تجربی در شرایط بهینه، منجر به درصد حذف 29/0 38/98 برای MB و 22/0 64/94 برای MO گردید که صحت بالای روش مدل¬سازی سطح پاسخ را جهت بهینه¬سازی حذف همزمان رنگ-های مورد مطالعه از محلول¬های آبی نشان داد. داده¬های تعادلی جذب سطحی در هر دو سیستم تک رنگ و مخلوط دو جزئی، برایMB از ایزوترم لانگمویر و برای MO از ایزوترم تمکین پیروی نمود. علاوه بر این، داده¬های تجربی جذب سطحی رنگ¬ها بر روی نانوکامپوزیت مغناطیسی، مطابقت خوبی را با مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم نشان دادند.
كلمات كليدي : جذب سطحی، مدل¬سازی سطح پاسخ، نانولوله کربنی چند دیواره، نانوکامپوزیت مغناطیسی، متیلن بلو، متیل اورانژ
تاريخ دفاع : 1397-6-14