بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930292488
نویسنده : فاطمه فرحی
عنوان پایان نامه : تأثیر ابعاد بازاریابی رابطه مند بر ارزش ویژه برند از ديدگاه مشتريان شركت هاي بيمه استان گيلان (با توجه به نقش جنسيت و مدت استفاده از خدمات)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت بيمه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مریم اوشک سرایی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده امروزه ارزش ویژه برند از عوامل حیاتی ایجاد مزیت رقابتی و کسب موفقیت برای سازمان ها می باشد. از جمله عناصر مهم سازنده ارزش ویژه برند، بازاریابی رابطه مند است. در این پژوهش نیز با هدف تآثیر ابعاد بازاریابی رابطه مند(اعتماد، پیوند، ارتباطات، ارزشهای مشترک، همدلی، روابط متقابل) بر ارزش ویژه از دیدگاه مشتریان استان گیلان و با توجه به نقش جنسیت و مدت استفاده از خدمات انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات در خصوص متغیرهای تحقیق، از روش های میدانی بهره برداری گردید. جامعه آماری مورد پژوهش شامل تمامی مشتریان بیمه استان گیلان می باشد. با استفاده از فرمول کوکران 382 نفر به عنوان نمونه تحقیق محاسبه شده که برای اطمینان تعدا 420 پرسشنامه نیز شامل تمامی مشتریان بیمه استان گیلان در شهرستان های لنگرود،رشت،لاهیجان،تالش تقسیم شده است. پرسشنامه نیز شامل 43 سوال بوده که از مقاله داناشتایی (2015) استخراج شده است. پس از تایید روایی و پایایی پرسشنامه، داده های آماری تحقیق با استفاده از نرم افزار spss و pls مورد تجطیه و تحلیل قرار گرفت. آمار توصیفی تحقیق، بخش اول مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی بوده که شامل: جنسیت، سن، سطح تحصیلات، مدت استفاده از خدمات و نوع بیمه مشتریان می باشد و بخش دوم شامل 43 سوال می باشد. نتایج حاصل حاکی از آن است که ابعاد بازاریابی رابطه مند (اعتماد، پیوند، ارتباطات، ارزش های مشترک، همدلی و روابط متقابل، تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند داشته و همچنین جنسیت بین پیوند بر ارزش ویژه برند تاثیر دارد و مدت استفاده از خدمات بین پیوند، ارزش های مشترک و همدلی بر ارزش ویژه برند تاثیر دارند. متغیر پیوند از بیشترین مقداریعنی میانگین 1948/4 ، نسبت به دیگر متغیرها برخوردار است. واژگان کلیدی: ارزش ویژه برند، بازاریابی رابطه مند، اعتماد، پیوند، ارتباطات، ارزشهای مشترک، همدلی، روابط متقابل
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: ارزش ویژه برند، بازاریابی رابطه مند، اعتماد، پیوند، ارتباطات، ارزشهای مشترک، همدلی، روابط متقابل
تاريخ دفاع : 1395-06-31