بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960116391
نویسنده : حورا قبادی
عنوان پایان نامه : دکتر بتول مهرگان صومعه سرایی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بتول مهرگان, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : موضوع اطعمه و اشربه یکی از مهمترین مسائل زندگی بشر است که البته اگر این بحث را در مورد انسان به عنوان اشرف مخلوقات که شاکله وجودی او مرکب ازدو بعد جسمانی و روحانی است مد نظر قرار دهیم و اثرات وضعی آن را بر سلامت و رشد سلول ها و بافت ها و اعضای بدن و نیز آثار و تظاهرات روانی آنها بررسی کنیم مشاهده خواهیم کرد که تغذیه صحیح و مباح و رعایت آداب خوردن و آشامیدن تضمین کننده حیات دنیوی سالم انسان و سعادت اخروی وی خواهد بود. در این پژوهش با استناد به آیات الهی، روایات، نظرات فقهاء و نیز انطباق این نظرات و آراء ارزشمند با بعضی یافته های علمی در مورد دلائل و معیارهای احکام خمسه در باب تغذیه و نیز آداب مربوطه به خوردنی ها و آشامیدنی ها تحقیق، بررسی و نتیجه گیری شده است. بر اساس مطالعات انجام شده در این پژوهش، نتایج یافته ها حاکی از این مهم است که دلایل جاری شدن مکروهات و مستحبات از اقسام احکام خمسه بر اطعمه و اشربه، به دلیل تأثیر ترکیبات و محتویات آنها بر سیستم فیزیولوژی وروحی و روانی انسان است که این اثرات در بعضی موارد باعث اختلال سیستم گوارشی و یا تولید انواع واقسام بیماری ها و سرطان ها در بدن انسان و یا بهم خوردن تعادل عصبی و روانی و در نتیجه از بین رفتن قدرت تصمیم گیری منطقی در بروز افعال و اعمال اندام های بدن و اندیشه و تعقل صحیح در مواجهه بامشکلات و حتی بروز بعضی ناهنجاری های اخلاقی و رفتاری در زندگی روزمره آدمی می شود. نتیجه نهایی این تحقیق و پژوهش مبین این مطلب است که شارع مقدس بر اساس حکمت بالغه خویش در جهت گذران زندگی سالم و بدون دغدغه دنیوی و نیل به سعادت اخروی و نجات از عذاب دردناک جهنم، آنچه را که برای سلامت جسم و یا جان خطرناک و زیانبار است مکروه دانسته است و آنچه را که برای سلامت انسان، مفید است مستحب می داند. و نیز حاصل شد یافته های علوم تجربی در خصوص مکروهات و مستحبات اطعمه و اشربه در راستای آموزه های دینی می باشد
كلمات كليدي : اطعمه و اشربه، مستحبات، مکروهات، آیات و روایات، فقه، علوم تجربی.
تاريخ دفاع : 1398-6-30