بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950004041
نویسنده : علی لطیفی دارستانی
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر افزایش سهم بازار شرکت های زنجیره ای تولید گوشت مرغ کشور بر تعادل عرضه و تقاضای بازار مرغ کشور به واسطه محور های نظریه اقتصاد رفتاری ریچارد تیلر
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهدی همایون فر, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه افزایش روزافزون جمعیت و تامین مواد غذایی مسئله ای است که بیش از پیش افکار جهانیان را به خود مشغول نموده است . وجود امنیت غذایی در هر کشوری به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی آن محسوب میشود و در این میان عرضه پروتئین حیوانی در سبد غذایی خصوصا گوشت مرغ یک معیار اساسی در تامین امنیت غذایی جامعه میباشد . در همین راستا نوسانات قیمت گوشت مرغ و نهاده های تولیدی آن از چالشهای اساسی صنعت مرغداری است که همواره رفاه تولید کننده و مصرف کننده را تحت تاثیر قرار میدهد . با توجه به شکل گیری و گسترش سهم بازار شرکت های زنجیره ای تولید کننده گوشت مرغ در سال های اخیر ، در تحقیق حاضر به مطالعه رابطه بین افزایش سهم بازار شرکت های زنجیره ای تولید کننده گوشت مرغ و تعادل عرضه و تقاضای بازار مرغ کشور پرداخته شده است همچنین تاثیر نقش میانجی نظریه اقتصاد رفتاری ریچارد تیلر در رابطه فوق نیز مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش به روش پیمایشی انجام گرفته و جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان فعال در شرکت های زنجیره ای تولید کننده گوشت مرغ کشور به تعداد حدود 1000 نفر بوده است که با توجه جدول دمورگان 278 پرسشنامه شامل 28 شاخص برای آزمودنی ها ارسال گردید. روایی پرسشنامه توسط متخصصین امر و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ تأیید شد. روش نمونه گیری پژوهش به صورت خوشه ای بود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود زیرا علاوه بر توصیح وضع موجود به بررسی روابط هر یک از متغییر های تحقیق با استفاده از آزمون مدل یابی معادلات ساختاری می پردازد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار smart pls 2 و spss 22 تجزیه و تحلیل شد. پس از بررسی برازش مدل های اندازه گیری ، مدل ساختاری و مدل کلی نتایج حاکی از معنی دار بودن تاثیر مستقیم متغییر افزایش سهم بازار شرکت های یکپارچه صنعت طیور بر تعادل عرضه و تقاضای بازار مرغ کشور و همچنین تاثیر غیر مستقیم آن بر تعادل عرضه و تقاضای بازار مرغ کشور از طریق متغییر میانجی نظریه اقتصاد رفتاری ریچارد تیلر می باشد.
كلمات كليدي : شرکت های یکپارچه تولید، نظریه اقتصادی رفتاری ریچارد تیلر، عرضه و تقاضای بازار
تاريخ دفاع : 1397-11-11