بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911092789
نویسنده : صادق صالح نیایی
عنوان پایان نامه : اثر هشت هفته تمرین پلایومتریک بر توان بی¬هوازی و چابکی پسران نوجوان در دوران مختلف بلوغ
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا فدایی چافی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : روش کار: این تحقیق از نوع نیمه ¬تجربی بود که به صورت میدانی انجام شد. در این تحقیق از طرح پيش¬آزمون و پس¬آزمون با یک گروه كنترل و یک گروه تجربي استفاده شد. هر کدام از گروه¬ها بر اساس مرحله بلوغ در سه زیر گروه قرار گرفتند. در فراخوان اولیه 300 نفر از بازیکنان مدرسه فوتبال که در رده سنی 11 تا 16 سال قرار داشته اعلام آمادگی کردند. بعد از تکمیل پرسشنامه پزشکی-ورزشی 55 نفر واجد شرایط بودند که در نهایت 48 نفر توانستند پروتکل تحقیق را به پایان برسانند. این افراد به صورت تصادفی به دو گروه کنترل (24 نفر) و تجربی (24) تقسیم شدند که هر کدام از این گروها بر اساس مرحله بلوغ به سه زیر گروه (11 تا 13 سال، 13 تا 14 سال و 14 تا 16 سال) و هر گروه شامل 8 آزمودنی تقسیم شدند. پس از تعیین و توزیع داده¬ها با استفاده از آزمون شاپیرو-ویلک، براي تعیین تفاوت بین نمرات پس آزمون و پیش آزمون درون گروهی و بیرون گروهی، از آزمون تحليل کوواريانس استفاده شد. تجزيه و تحليل و محاسبات آماري توسط نرم افزار SPSS16 انجام شد. نتایج: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ¬داده¬ها نشان داد که انجام تمرینات ¬منتخب ¬پلایومتریک بر روی ¬متغییر¬های چابکی (000/0=p)، سرعت (016/0=p)، قدرت عضلانی (000/0=p)، توان بی‌هوازی (003/0=p) تغییرات معناداری ¬را موجب شده¬¬ است. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که بین توان بی¬هوازی پسران ورزشکار در مراحل مختلف بلوغ تفاوت معنی¬داری وجود دارد (012/0=p). همچنین نتایج نشان داد انجام تمرینات پلایومتریک بر توان بی¬هوازی پسران ورزشکار به تفکیک مرحله بلوغ اثر معنی¬داری دارد (031/0=P). نتیجه¬گیری: بنابراین چنین ¬نتیجه¬گیری ¬می¬شود که تمرینات¬ پلایومتریک ¬موجب ¬افزایش ¬سرعت بکارگیری قدرت¬ و تطابق عصبی– عضلانی ¬می¬شود. این ¬پژوهش نشان¬ داد که انجام تمرینات ¬پلایومتریک همراه ¬با تمرینات¬ فوتبال در جلسات ¬تمرین باعث افزایش مقادیر میانگین متغییرهای¬¬ چابکی، سرعت، قدرت و توان ¬انفجاری می¬شود، لذا پژوهشگر انجام¬ آن را به مربیان و ورزشکاران رشته¬ی ¬ورزشی فوتبال توصیه می¬نماید.
كلمات كليدي : تمرین پلایومتریک، توان بی¬هوازی، چابکی، سرعت، قدرت، پسران نوجوان، دوران مختلف بلوغ
تاريخ دفاع : 1395-06-29