بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950087639
نویسنده : محمدرضا قلی¬پور
عنوان پایان نامه : رتبه¬بندی مناطق شهری رشت جهت ایجاد و افزودن ایستگاه¬های آتش¬نشانی به روش AHP فازی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , مجتبی مرادی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : سرویس¬های آتش¬نشانی، باید سطح بالایی از خدمات را برای اطمینان از ایمنی عمومی ارائه دهند. این سرویس¬ها معمولاً از طریق وسایل نقلیه مستقر در ایستگاه¬های آتش¬نشانی ارائه می¬شوند. یکی از نکات بسیار بااهمیت در این رابطه محل قرار گرفتن این ایستگاه¬ها در سطح شهر است؛ به‌نحوی‌که دارای بالاترین تأثیرگذاری در خدمت‌رسانی به افراد جامعه در هنگام وقوع حوادثی همچون آتش‌سوزی باشند. در همین رابطه جهت اولویت‌بندی مناطق پنج‌گانه شهر رشت جهت ایجاد و یا افزودن ایستگاه¬های آتش‌نشانی پنج معیار؛ وسعت، جمعیت، ترافیک، کاربری اراضی و پتانسیل خطر به‌عنوان شاخص‌های تصمیم‌گیری در نظر گرفته شد. جامعه مدنظر جهت نمونه‌گیری، آتش¬نشانان شهر رشت بود که بر همین اساس ازهر منطقه یک ایستگاه به‌عنوان نماینده و از هر ایستگاه دو آتش¬نشان(درمجموع 10 آتش¬نشان) در نظر گرفته شدند و از ابزار پرسشنامه جهت دریافت اطلاعات استفاده گردید. در همین راستا از یک روش تصمیم‌گیری چندمعیاره تحت عنوان، AHP فازی برای رتبه¬بندی مناطق استفاده گردید. بر همین اساس مناطق چهارم با وزنی معادل(0.305)، منطقه اول(0.210)، منطقه پنجم(0.174)، منطقه سوم(0.173) و منطقه دوم(0.136) به¬ترتیب به‌عنوان رتبه اول تا آخر رتبه‌بندی شدند. واژگان کلیدی: تصمیم¬گیری چندمعیاره، آتش¬نشانی، رتبه‌بندی مناطق، AHP فازی
كلمات كليدي : تصمیم¬گیری چندمعیاره، آتش¬نشانی، رتبه‌بندی مناطق، AHP فازی
تاريخ دفاع : 1397-11-6