بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 9501711351
نویسنده : فهیمه هروی زاده
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین ویژگی های برنامه ریزی استراتژیک و موفقیت در مدیریت پروژه های عمرانی شهرداری شهر رشت
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسین گنجی نیا, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مدیریت موفق پروژه، یکی از مهمترین اقدامات در سازمان¬ها می¬باشد که توجه به زیرساخت¬های آن بسیار حائز اهمیت است. برنامه¬ریزی استراتژیک و تدوین استراتژی¬منظم یکی از مهمترین اقدامات در هدایت موفق پروژه¬های سازمانی محسوب می¬شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ویژگی های برنامه¬ریزی استراتژیک و موفقیت در مدیریت پروژه¬های عمرانی شهرداری شهر رشت می¬باشد. پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش مدیران پروژه-های عمرانی شهرداری شهر رشت هستند که بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده به تعداد214 نفربه عنوان نمونه منتخب در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه از مقاله مرجع(بیس) می¬باشد که پایایی آن به روش آلفای کرونباخ و پایایی مرکب بالاتر از 7/0 برآورد شد و روایی آن به روش روایی محتوا، روایی همگرا و واگرا مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی با استفاده از نرم افزارSmart PLS اقدام شد. یافته¬های تحقیق نشان داد که بین ابعاد برنامه ریزی استراتژیک شامل: رسمیت، جامعیت، مشارکت و ساختار مندی و موفقیت مدیریت پروژه های عمرانی شهرداری شهر رشت ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. در این راستا توصیه می¬شود که با تقویت عناصر برنامه ریزی استراتژیک در بدنه تصمیمات مربوط به پروژه، انسجام بیشتری به مدیریت پروژه ها داده شود.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: برنامه ریزی استراتژیک، رسمیت، مشارکت، جامعیت، ساختار مندی، مدیریت پروژهp
تاريخ دفاع : 1398-6-3