بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940310369
نویسنده : حسین آقائی زاده ویشکائی
عنوان پایان نامه : تحلیل نقش کمیته امداد امام خمینی(ره) دراحداث و تعمیر مسکن خانوار شهری لشت نشاء
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياوبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رضا حسن پور لسکوکلایه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : کمیته امداد امام خمینی (ره) درراستای سیاست های جاری کشور درکنار خدمات مختلف معیشتی، فرهنگی، تحصیلی، شغلی و.....که به مددجویان ارایه می کند .به همراه اداراتی همچون مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن که متولیان اصلی ساخت مسکن درشهر وروستا هستند به نمایندگی از مددجویان که بدلیل عدم شناخت حقوق خود(اعم از شهروندی و.....) وبه دلیل نداشتن توان کافی جهت دفاع ازحقوق خودامکان دریافت حقوق واقعی خودرا از دست می دهند وباداشتن کادری مجرب ومتخصص دربخشهای مختلف (اعم از مسکن، حقوقی، اشتغال، فرهنگی، آموزش، پژوهش و.....) امکان بهره مندی از حقوق حقه این قشر رافراهم می کند. که دراین مجال مابه بخش مسکن شهری واختصاصا شهرلشت نشاء می پردازیم. روش تحقیق دراین پایان نامه ازنوع روش توصیفی – تحلیلی، با اتکا به اطلاعات، اسناد و مدارک کتابخانه ها، دانشگاهها (مقالات و پایان نامه ها )وروش میدانی (مشاهده) می باشد.که باهدف بررسی وتحلیل نقش کمیته امداد امام خمینی(ره) درکنار سایرادارات وبا کمک گرفتن از امکانات ادارات دیگر وهمچنین ارائه پیشنهادات و راهکارهایی جهت سهولت دراحداث و تعمیر مسکن شهری باتمرکز برروی شهرلشت نشاء انجام شد . نتایج بررسی وتحلیل انجام شده بیانگر این موضوع است که باتوجه به عدم آشنایی مددجویان به قوانین جاری وهمچنین بدلیل فقر مالی وفرهنگی موجود، این نهادمی تواند علاوه برپرکردن خلاء های موجود می تواند باعث برگشت این خانواده ها و فرزندانشان به مسیرطبیعی جامعه گردند.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی :کمیته امداد امام خمینی(ره)- احداث وتعمیر مسکن شهری– لشت نشاء
تاريخ دفاع : 1396-11-11