بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930305472
نویسنده : احمد دانش گلستان
عنوان پایان نامه : عوامل موثر بر پذیرش تجارت الکترونیکی در منطقه آزاد تجاری – صنعتی بندر انزلی (مطالعه منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني- بازاريابي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , بدری عباسی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی عوامل موثر بر پذیرش تجارت الکترونیکی در منطقه آزاد تجاری – صنعتی بندر انزلی در سال 1395 انجام شده است. این تحقیق بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و از منظر روش به صورت توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماري اين پژوهش شامل کارکنان شاغل در منطقه آزاد تجاری-صنعتی بندرانزلی می باشد که با توجه به آمار به دست آمده تعداد افراد شاغل در این منطقه 62 تفر می باشد که با استفاده از روش تمام شماری. به منظور گردآوری داده های موردنیاز از ابزار پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار Smart Pls استفاده شده است. نتایج یافته ها حاکی از آن است که سطوح آمادگی سازمانی مبتنی بر منافع درک شده و منابع درک شده، آمادگی صنعتی مبتنی بر ساختار صنعتی و استانداردها، آمادگی ملی مبتنی بر سرویس های پشتیبانی درک شده، و فشارهای محیطی درک شده بر پذیرش تجارت الکترونیکی تاثیری مثبت دارند و در این میان، فشار محیطی درک شده بیشترین و سودهای درک شده کمترین تأثیر را بر پذیرش تجارت الکترونیک دارند.
كلمات كليدي : کلیدواژه:پذیرش تجارت الکترونیک، آمادگی سازمانی، آمادگی صنعتی، آمادگی ملی
تاريخ دفاع : 1396-11-10