بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940432660
نویسنده : علیرضا عامریان
عنوان پایان نامه : طراحی و آزمون مدلی جهت تبیین و پیش بینی علل وقوع جرایم مالی برای جلوگیری از بروز انحرافات مالی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مدیریت - مدیریت مالی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :ابراهیم چیرانی, ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , دکتر محمد حسن قلی زاده,
چكيده : گسترش روزافزون جرایم مالی و آسیب های جبران ناپذیر اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی که این جرایم به بار می آورند، به خوبی ضرورت پژوهش و تحلیل در این زمینه و واکاوی علل وقوع این گونه جرایم را روشن می کند. بنابراین مسأله اصلی در این پژوهش، گسترش جرایم مالی و نگرانی های حاصل از آن در جامعه ایران است. پژوهشگر در این پژوهش به دنبال آن است که جرایم مالی از نظر مالی و اقتصادی درک شود و نه از منظر جامعه شناسی یا جرم شناسی. بنابراین هدف کلی پژوهش حاضر، طراحی و آزمون مدلی جهت تبیین و پیش بینی علل وقوع جرایم مالی برای جلوگیری از بروز انحرافات مالی می باشد. در این راستا از رویکرد پژوهش ترکیبی استفاده شد که در مرحله کیفی از روش نظريه داده بنياد یا گراندد تئوری و در مرحله کمّی از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. اولویت در پژوهش حاضر به یافته هاي کیفی، داده شده و نقش پژوهش و داده هاي کمّی صرفاً براي آزمون مدل فرضی طراحی شده در بخش کیفی پژوهش و بررسی تعمیم پذیري یافته ها بوده است. جهت تحليل داده های کیفی از روش مقايسه مداوم در طي سه مرحله كدگذاري باز، محوري و انتخابي استفاده شده است. یافته هاي كیفي به وسیله نرم افزار MAXQDA تحلیل شده و در پایان مرحله کیفی مدل مفهومی جرایم مالی استخراج گردید. در مرحله کمّی برای اعتباریابی مدل از روش مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی با نرم افزار PLS استفاده شد که ابتدا مدل از طریق تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد سپس مدل ساختاری از طریق برآورد مسیر بین متغیرها و شاخص های برازش مدل بررسی گردید. شاخص هاي برازندگی مدل حاکی از برازش مطلوب داده ها با مدل مفهومی می باشد و به عبارتی داده هاي کمّی با مدل مفهومی پژوهش برازش مطلوبی داشته و مؤید داده هاي کیفی بوده است.
كلمات كليدي : جرایم مالی، پژوهش ترکیبی، کدگذاری، مدل یابی معادلات ساختاری، تحلیل عاملی تأییدی
تاريخ دفاع : 1398-6-30