بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950107619
نویسنده : سپیده سادات عظیمی
عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط بین شهرت سازمان و بحران ثانویه سازمان در شبکه‌های اجتماعی (مورد مطالعه: مسافران پروازهای داخلی در فرودگاه مهرآباد)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهدی فدائی اشکیکی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این تحقیق به بررسی ارتباط بین شهرت سازمان و بحران ثانویه سازمان در شبکه‌های اجتماعی (مورد مطالعه: مسافران پروازهای داخلی در فرودگاه مهرآباد) پرداخته شد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه مسافران پروازهای شرکت هواپیمایی آسمان که در شبکه¬های اجتماعی (نرم‌افزار اینستاگرام) عضو هستند، می‌باشند. برای نمونه¬گیری از روش نمونه¬گیری تصادفی استفاده می‌گردد. جهت تعیین حجم نمونه با توجه به استفاده از تکنیک معادلات ساختاری برای تجزیه‌وتحلیل داده¬ها، تعداد افراد نمونه، مطابق فرمول زیر، بین 5 تا 15 برابر گویه¬های پرسشنامه در نظر گرفته شد. حجم نمونه برابر با 150 نفر (10 برابر گویه¬های پرسشنامه)، در نظر گرفته شد. روش این تحقیق از منظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات پیمایشی می‌باشد. همچنین از نظر ماهیت تحقیق از نوع همبستگی می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد بوده است. برای تجزیه‌وتحلیل استنباطی داده¬ها از روش معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد، شهرت سازمانی بر تخلف درک شده تأثیر منفی و معکوس دارد و تخلف درک شده بر بحران ثانویه تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نقش میانجی تخلف درک شده در تأثیر شهرت سازمانی بر بحران ثانویه و نقش تعدیل گر نظرات کاربران در تأثیر تخلف درک شده بر بحران ثانویه پذیرفته‌شده است.
كلمات كليدي : شهرت سازمانی، تخلف درک شده ، بحران ثانویه و نظرات کاربر
تاريخ دفاع : 1397-11-6