بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960251566
نویسنده : افشین بلندبخش
عنوان پایان نامه : نقش میانجی مدیریت زنجیره تأمین پایدار در تأثیر سرمایه اجتماعی و کارآفرینی استراتژیک بر عملکرد سازمانی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :منصور صوفی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی مدیریت زنجیره تامین پایدار در تاثیر سرمایه اجتماعی و کارآفرینی استراتژیک بر عملکرد سازمانی صنایع غذایی لاهیجان می¬باشد. پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی می¬باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 311 شرکت¬ فعال در صنعت مواد غذایی در لاهیجان هستند که به روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 276 شرکت به عنوان نمونه براساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد می¬باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزار آماری SPSS19 و نرم افزار Smart PLS 3 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که سرمایه اجتماعی و کارآفرینی استراتژیک تاثیر مثبت و معناداری بر مدیریت زنجیره تامین پایدار دارند. همچنین سرمایه اجتماعی، کارآفرینی استراتژیک و مدیریت زنجیره پایدار دارای تاثیر معناداری بر عملکرد می¬باشند. در ادامه نقش میانجی مدیریت زنجیره تامین پایدار در رابطه بین کارآفرینی استراتژیک و سرمایه اجتماعی بر عملکرد شرکت¬های فعال صنایع غذایی لاهیجان مورد تایید قرار گرفت. بر این اساس می¬توان گفت که با ارتقای شاخص های سرمایه اجتماعی و کارآفرینی استراتژیک و با نقش آفرینی مدیریت زنجیره تامین پایدار می¬توان شاهد عملکرد مطلوب شرکت¬های فعال صنایع غذایی لاهیجان بود.
كلمات كليدي : سرمایه اجتماعی ، کارآفرینی استراتژیک ، مدیریت زنجیره تامین پایدار، عملکرد
تاريخ دفاع : 1398-9-4