بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950505003
نویسنده : مژده جوادی مطلق
عنوان پایان نامه : رابطه سبک های دلبستگی با واکنش‌پذیری هیجانی و ابراز وجود در دانشجویان دانشگاه آزاد رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سیده مریم موسوی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطة سبکهای دلبستگی با واکنش‌پذیری هیجانی و ابراز وجود در دانشجویان دانشگاه آزاد رشت انجام شد. اين پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است، جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رشت در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1398 به تعداد تقریبی 12000 نفر هستند. حجم نمونه تعداد 368 نفر به شیوه نمونه گیری خوشه¬ای تصادفی چند مرحله¬ای انتخاب شدند. به¬ منظور جمع¬آوری داده¬ها از پرسشنامه های سبکهای دلبستگی بزرگسال هازن و شاور (1987)، ابراز وجود گمبریل و ریچی(1975)، تنظیم شناختی هیجان گارنفسكي و همکاران (2001) استفاده شد. به منظور تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام به کمک نرم افزار آماری SPSS22 انجام شد. یافته ها نشان داد، بین سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی و سبک دلبستگی ناایمن اضطرابی-دوسوگرا با واکنش‌پذیری هیجانی منفی؛ و بین سبک دلبستگی ایمن با واکنش‌پذیری هیجانی مثبت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (01/0P
كلمات كليدي : های دلبستگی، واکنش‌پذیری هیجانی، ابراز وجود، دانشجویان.
تاريخ دفاع : 1398-6-21