بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910914828
نویسنده : جعفر حسنی علی آباد
عنوان پایان نامه : شناسایی و بررسی صفات موفولوژیکی ارقام انگور محلی شهرستان کوثر در استان اردبیل
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي-علوم باغباني گرايش فيزيولوژي و اصلاح درختان ميوه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :شهرام صداقت حور, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : اولین¬گام در برنامه¬های اصلاحی درختان میوه، شناسایی و جمع¬آوری ژنوتیپ¬های بومی می¬باشد. این تحقیق به منظور شناسایی ارقام محلی «انگور» در شهرستان کوثر (گیوی) استان اردبیل طی سالهای 1392 و 1393 انجام شد. ابتدا دو باغ انگور در این شهر انتخاب شد و در هر باغ درختانی که از نظر شکل ظاهری و سایر صفات متفاوت بودند انتخاب و علامت¬گذاری شدند. در این مطالعه صفات مربوط به برگ، گل، میوه و سایر خصوصیات مورفولوژیکی مورد ارزیابی قرار گرفتند.داده¬های حاصل از اندازه گیری صفات کمی و کیفی مورد تجزیه آماری قرار گرفته و بر اساس نتایج، ارقام دارای صفات مشابه، حذف گردیدند و نهایتاً 10رقم 1-رقم حیدری(H) 2-رقم بوزدلی(اینگ اَمجَگی)(B) 3-رقم میخکی(M) 4-رقم انباری(A) 5-رقم غوره شیرین(GH) 6-رقم شیشه¬ای(SH) 7-رقم گوجه دیبی(GU) 8-رقم کمیری(K) 9- رقم نفتی(N) 10-رقم گَوی (G) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ارقام ارزیابی شده از لحاظ صفات مورفولوژیکی، فنولوژیکی و کیفی متفاوت بودند. از بین آنها رقم «حیدری»(H) با دارا بودن صفات مطلوب به عنوان ژنوتیپ برتر مشخص شد.
كلمات كليدي : مورفولوژیکی، ژنوتیپ های محلی، انگور، دیسکریپتور
تاريخ دفاع : 1393-05-13