بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960060588
نویسنده : معصومه محمد دوست دلشاد
عنوان پایان نامه : اثر مقدار فسفر و باکتری‌های محرک رشد گیاه بر رشد و عملکرد لوبیا چشم بلبلی
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي -زراعت
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :پیمان شریفی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : بمنظور بررسی اثر مقادیر مختلف کود فسفر و محلول¬پاشی باکتری¬های محرک رشد فسفر بر عملکرد و رشد لوبیا چشم بلبلی در شرایط آب و هوایی استان گیلان مطالعه¬ای بصورت اسپیلت پلات یا کرت¬های خرد شده در چهارچوب طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد که فاکتور اصلی مقادیر کود فسفر (صفر (شاهد)، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار) و فاکتور فرعی باکتری¬های محرک رشد (عدم محلول¬پاشی، سودوموناس و آزوسپریلوم) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که کود شیمیایی فسفره بر صفات ارتفاع بوته، طول غلاف، تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته، وزن صد دانه و عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال 1 درصد معنی¬دار بود. عامل محلول¬پاشی باکتری¬های محرک رشد فسفر نیز بر صفات ارتفاع بوته، طول غلاف، تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته، وزن صد دانه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در سطح احتمال 1 درصد معنی¬داری بود. اثر متقابل کود شیمیایی فسفره × محلول¬پاشی باکتری¬های محرک رشد فسفر نیز بر ارتفاع بوته و تعداد دانه در غلاف در سطح احتمال 1 درصد و بر صفات تعداد غلاف در بوته، وزن صد دانه و عملکرد دانه در سطح 5 درصد اختلاف معنی¬داری نشان داد. بطور کلی، نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف 100 کیلو گرم در هکتار کود شیمیایی فسفره و محلول¬پاشی با باکتری¬های محرک رشد از نظر عملکرد و صفات رشد لوبیا چشم بلبلی از موفقیت بیشتری برخوردار است. همچنین اجزای عملکرد در لوبیا چشم بلبلی که شامل تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته، عملکرد دانه و عملکرد دانه می¬باشد، در صورت مصرف 100 کیلو گرم کود شیمیایی فسفره و محلول¬پاشی با باکتری¬های محرک رشد بیشترین مقدار را نشان دادند. کود فسفره عملکرد دانه را به طور معنی¬داري افزایش داد و با توجه به این که بین تیمارهاي آزمایشی یعنی مصرف 50 کیلوگرم در هکتار و 100 کیلوگرم در هکتار کود فسفر از لحاظ عملکرد دانه اختلاف آماري معنی¬داري وجود نداشت و هر دو تیمار در یک گروه آماري قرار داشتند، بنابراین جهت کاهش مصرف کودهاي شیمیایی و کاهش هزینه تولید و همچنین جلـوگیري از آلودگی بی رویه خاك¬هاي زراعی بهتر است با مصرف 50کیلوگرم در هکتار در مصرف کود شیمیایی فسفاته صرفه¬جویی کرد. همچنین محلول¬پاشی با باکتری¬های محرک رشد، عملکرد دانه را افزایش داد. بنابراین بین محلول¬پاشی با باکتری¬های محرک رشد و عدم محلول¬پاشی اختلاف آماري معنی¬داري وجود دارد، از اینرو جهت کاهش در مصرف کود، استفاده از باکتری¬های محرک رشد قابل توصیه است.
كلمات كليدي : کود فسفره، محلول¬پاشی، سودوموناس و آزوسپریلوم ، عملکرد، لوبیای چشم بلبلی
تاريخ دفاع : 1398-6-26