بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930353526
نویسنده : ساناز منتظری
عنوان پایان نامه : مقایسه سودآوری استراتژی سرمایه گذاری مومنتوم در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت مالي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :ابراهیم چیرانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : بر اساس استراتژي سرمايه گذاري مومنتوم برخلاف فرضيه بازار کارا، بازده سهام در بازه هاي زماني مختلف داراي رفتار خاصي مي باشد و می توان با بکارگيري راهبرد در میان مدت، بازدهي بيش از بازده بازار کسب کرد. هدف تحقیق مقایسه سودآوري استراتژي سرمايه گذاري مومنتوم در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. روش تحقیق توصیفی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماري تحقیق کليه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به لحاظ قلمرو زمانی، نمونه اي از شرکت هايي که طي دوره زماني 1389 الي 1393 در بورس اوراق بهادار تهران فعال بوده مورد بررسي قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیه ها از آزمون میانگین دو نمونه مستقل استفاده شده است. نتایج نشان داد که با بکارگیری استراتژی سرمایه گذاری مومنتوم در دوره های نگهداری سه، شش، نه و دوازده ماهه با توجه به صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران میانگین بازده پرتفوی برنده از میانگین بازده پرتفوی بازنده بیش تر است وبا استفاده از راهبرد سرمایه گذاری مومنتوم دردوره های نگهداری مذکور با توجه به صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران میانگین بازده پرتفوی برنده از میانگین بازده پرتفوی بازار بیش تر است. بنابراین پرتفوی برنده در دوره های نگهداری مذکور به عملکرد بهتر خود نسبت به پرتفوی بازنده ادامه خواهد داد وبا بکارگیری استراتژی مومنتوم بازدهی بیش از بازده بازار حاصل می شود.
كلمات كليدي : استراتژی سرمایه گذاری مومنتوم، پرتفوی بازار، فرضیه بازار کارا، مالیه رفتاری، بازده پرتفوی بازار
تاريخ دفاع : 1395-11-30