بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930325612
نویسنده : زهرا رشیدی باغبانانی
عنوان پایان نامه : رابطه بخشودگی، شادکامی با سبک زندگی در زنان دارای تعارض زناشویی شهر رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بهمن اکبری گوابری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده پژوهش حاضر با هدف رابطه بخشودگی، شادکامی با سبک زندگی در زنان دارای تعارض زناشویی شهر رشت انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان دارای تعارض شهر رشت مراجعه کننده به واحدهای مشاوره دادگاه های خانواده شهر رشت در سه ماهه تیر تا شهریور سال 1395 بودند که نمونه ی این پژوهش تعداد 120 نفر، براساس نوع پژوهش و متغیرهای پیش بین بود که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های سنجش بخشودگی بین فردی(1389)، پرسشنامه شادکامی آرگايل و لو(1989) پرسشنامة سبك زندگي میلر و اسمیت(1988) پاسخ دادند. داده های به دست آمده از طريق رگرسیون و همبستگی پیرسون و با نرم افزار SPSSمورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین بخشودگی، شادکامی با سبک زندگی زنان دارای تعارض شهر رشت رابطه معنادار وجود دارد و ارتباط مجدد، درک و فهم واقع بینانه و شادکامی به طور معکوس سبک زندگی زنان دارای تعارض پیش بینی می نماید. بین بخشودگی، با سبک زندگی زنان دارای تعارض شهر رشت رابطه معنادار وجود دارد(01/0> P ،05/0> P). بین شادکامی با سبک زندگی زنان دارای تعارض شهر رشت رابطه معنادار وجود دارد(01/0> P ). با توجه به به نتایج پژوهش بخشودگی، شادکامی در زنان دارای تعارض زناشویی از اهمیت خاصی برخودار بوده و باید برنامه هایی در جهت ارتقای بخشودگی و شادکامی آنان از سوی مشاوران و برنامه ریزان اتخاذ گردد.
كلمات كليدي : بخشودگی، شادکامی، سبک زندگی، تعارض زناشویی
تاريخ دفاع : 1395-10-1