بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950037327
نویسنده : بهمن چراجی
عنوان پایان نامه : تأثیر دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد کیفی و بهره¬ورانه با میانجی¬گری یادگیری سازمانی (مطالعه موردی: شعب بانک ملّت در استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهدی همایون فر, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : بسیاری از سازمان¬ها با تغییر شرایط محیطی و عدم سازگاری با پويايی¬های محیط، نتوانستند عملکرد کیفی و بهره¬ورانه مناسبی داشته باشند و با ورشکستگی و مرگ روبه رو شده¬اند؛ به عبارت ديگر يکی از جنبه¬های مهم و مؤثر در بهبود عملکرد، چگونگی برخورد با محیط و پويايی¬های محیطی است. در سال¬های اخیر، از جمله مهمترین و جدیدترین مباحثی که در مطالعات پژوهشگران بر روی آن تمرکز شده و تأثیرات آن بر عملکرد سازمان¬ها مورد تأیید قرار گرفته است موضوع دوسوتوانی سازمانی می¬باشد. همچنین پژوهشگران مدعی شدند که با توجه به نقش يادگيري در تغيير رفتار، يادگيري سازماني می¬تواند به عنوان یک فرايند جمعي براي پشتيباني و حمايت از تغيير رفتار سازماني لازم و ضروری باشد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد کیفی و بهره¬ورانه شعب بانک ملت استان گیلان از طریق یادگیری سازمانی، در نظر گرفته شد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات توصیفی- همبستگی است. بدین منظور، مطالعات کتابخانه¬ای انجام گرفت و ضمن مروری بر ادبیّات تحقیق پیشین، قرار شد تأثیر دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد کیفی و بهره¬ورانه شعب بانک ملت استان گیلان با واسطه یادگیری سازمانی، در قالب 7 فرضیه مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور مطالعات میدانی نیز به وسیله ابزار پرسشنامه صورت گرفت. لذا پرسشنامه¬ای با 34 سؤال در بین 227 نفر از کارکنان شعب بانک ملت به روش نمونه¬گیری غیراحتمالی از نوع سهمیه¬ای توزیع و گردآوری شد. روایی پرسشنامه به روش محتوا و پایایی کل آن با آلفای کرونباخ 4/96 درصد تأیید شد. همچنین به منظور آزمون مدل، از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم¬افزار Amos بهره¬ گرفته شد. نتایج آزمون مدل¬ها نشان داد که شاخص¬های برازش چهار مدل اندازه¬گیری و مدل ساختاری کل از برازش مناسبی برخوردار است. نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد که تأثیر مستقیم و غیرمستقیم (با واسطه یادگیری سازمانی) دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد کیفی و بهره¬ورانه مثبت و معنادار است؛ بنابراین هر 7 فرضیه مورد پذیرش واقع گردید. در پایان نیز راهکارهایی براساس یافته¬ها و همچنین پیشنهادهایی برای محققان آتی ارائه گردید
كلمات كليدي : دوسوتوانی سازمانی، یادگیری سازمانی، عملکرد کیفی، عملکرد بهره¬ورانه
تاريخ دفاع : 1397-6-22