بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950225252
نویسنده : آمنه سلیمی کلورزی
عنوان پایان نامه : اثر بخشی آموزش گروهی نظریه تحلیل تعامل متقابل(TA) برتعارض زناشویی و انعطاف پذیری شناختی زنان دارای اختلافات خانوادگی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر قربانعلی یحیایی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش گروهی نظریه تحلیل تعامل متقابل برن(TA) بر تعارض زناشویی و انعطاف پذیری شناختی در زنان دارای اختلافات زناشویی شهر رشت بود. روش این مطالعه ، آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مراجعین خانمی هستند که به دلیل تعارض و درگیری شدید و برای حل مشکل روابط بین فردی خود با همسر به مراکز مشاوره بهزیستی و مرکز مشاوره خانواده انجمن اولیاء مربیان و مراکز خصوصی رویش و طرح واره نو در شهر رشت در سال 1397 مراجعه نموده اند. نمونه آماری پژوهش 30 نفر بودند. که به روش تصادفی در دو گروه 15نفری گروه آزمایش وگروه کنترل جایگزین شدند . برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه تجدید نظر شده 54 سؤالی تعارض زناشویی(ثنایی ،براتی و بوستانی پور،1385 ) ،و پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی(دنیس، وندروال 2010) استفاده شد. سپس روش آموزش تحلیل تعامل متقابل طی دو ماه در 8 جلسه گروهی اجراء شد. پس از پایان اجرای متقیر مستقل ، پس آزمون بر روی دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد. فرضیه های پژوهش شامل دو فرضیه بود. جهت تجزیه تحلیل داده ها ازتحلیل کواریانس با روش مانکوا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند که بین دوگروه آزمایش و گواه درمرحله پس آزمون از نظر مولفه های تعارض های زناشویی و انعطاف پذیری شناختی مانند کاهش ارتباط، کاهش همکاری موثر ، افزایش جلب حمایت فرزندان ،افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود، کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان، ادراک کنترل و ادراک چندین راه حل تفاوت معنی داری وجود دارد ، اما از نظر کاهش رابطه جنسی ، جدا کردن امور مالی از یکدیگر، افزایش واکنش های هیجانی و ادراک توجیهات تفاوت معنی داری مشاهده نشد. با توجه به اثربخشی آموزش تحلیل تعامل متقابل در کاهش تعارض زناشویی و افزایش انعطاف پذیری شناختی پیشنهاد می شود ازتعمیم این شیوه آموزشی درسایر مشکلات زناشویی و ابعاد عملکرد خانواده مورد استفاده قرار گیرد.
كلمات كليدي : تحلیلتعامل متقابل(TA)، تعارض زناشویی و انعطاف پذیری شناختی
تاريخ دفاع : 1397-6-19