بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950141362
نویسنده : علیرضا شاد بجارکناری
عنوان پایان نامه : بررسي رابطه مولفه های عشق ورزی و شفقت از خود با خرسندی زناشویی در کارکنان مرد متاهل بانک ملی شهرستان رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر معصومه پورمحسن,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این پژوهش با هدف بررسي رابطه مولفه های عشق ورزی و شفقت از خود با خرسندی زناشویی در کارکنان مرد متاهل بانک ملی شهرستان رشت انجام گردید. این تحقیق توصیفی- همبستگی در جامعه آماری کلیه کارکنان مرد متاهل بانک ملی شعب شهر رشت به تعداد 400 نفر انجام شد. 196 نفر از کارکنان مرد متاهل بانک ملی شعب شهر رشت با استفاده از جدول مورگان بعنوان نمونه انتخاب شدند که با روش غیراحتمالی در دسترس نمونه گیری شدند. پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (1999)، پرسشنامه مولفه های عشق ورزی اشترنبرگ(1997) و مقیاس شفقت خود ریس و همکاران(2011) ابزارهای این تحقیـــق می باشند. برای توصیف داده ها از میانگین و انحراف معیار استفاده شد و برای استنباط داده ها و تعمیم نتایج و همچنین روابط معنی دار از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین مولفه های عشق ورزی(سبک صمیمانه، سبک شورآمیز و سبک تعهد) با خرسندی زناشویی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین بین شفقت خود با خرسندی زناشویی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. یافته ها نشان دادند که مولفه های عشق ورزی و شفقت خود در پیش بینی خرسندی زناشویی نقش مثبت معناداری دارند.
كلمات كليدي : عشق ورزی، شفقت از خود، خرسندی زناشویی
تاريخ دفاع : 1398-6-9