بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930414485
نویسنده : امید رحیم زاده لاتی
عنوان پایان نامه : طراحی و پیاده سازی یک سیستم استاتیک تشخیص زبان‌اشاره اعداد فارسی
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي برق- الكترونيك
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :آزاده کیانی سرکله, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در‌این‌تحقیق، یک سامانه بینایی ماشین برای بازشناسی اعداد در‌زبان‌اشاره فارسی ناشنوایان‌با استفاده از‌تصاویر اشاره دست (به‌عنوان‌یک ابزار ورود اطلاعات) ارائه می¬شود. در‌روش ارائه شده ابتدا دست‌ها از‌پس زمینه جدا شده (آشکارسازی دست) سپس با یافتن مرکز ثقل دست بخش کف دست از‌کل تصویر جدا و با شمارش تعداد اجزاء باقیمانده تعداد انگشتان‌مورد شمارش قرار می‌گیرد در‌انتها پس از‌استخراج انگشتان‌از‌تصاویر ویژگی‌هایی استخراج و دسته بندی می‌شوند. نتیجه این‌دسته بندی 97 درصد تشخیص درست در‌بین تصاویر پایگاه داده ایجاد شده است
كلمات كليدي : آشکارسازی دست، تشخیص حالت¬های دست،مرکز ثقل.
تاريخ دفاع : 1398-10-11