بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920127938
نویسنده : بتول احمدی کماچالی
عنوان پایان نامه : بررسی مسئولیت حرفه ای پرستاران در نظام حقوقی ایران
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر محمود عباسی,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , دکتر زهره رحمانی,
چكيده : حرفه پرستاری از جمله مراکز ثقل سیستم هاي خدمات بهداشتی است به نحوي که در میان متصدیان امر سلامت، پرستاران بیشترین تعداد را به خود اختصاص می دهند و به دلیل ارتباط مستقیم و زیاد با بیمار، این حرفه از اهمیت خاصی برخوردار است . موضوع نارضایتی و شكایت بیماران از گروه درمان به خصوص پرستاران ، به دلیل تخلفات و خطاهاي تشخیصی، درمانی و مراقبتی و... از جمله موضوعات مبتلابه در مراکز پزشكی و قضایی است. پرستاران در هر مقام و موقعیتی در قبال بیمار، به طور مستقیم و غیر مستقیم به عنوان حرفه ای تخصصی ، باید از دیدگاه قانونی و اخلاقی پاسخگوی کیفیت ارائه ی مراقبت های خود باشند . بنابراین در صورت غفلت ، عدم مهارت و سهل انگاري آنان در فرآیند درمان و عدم رعایت نظامات دولتی و موازین طبی و امثال آن سبب ایراد خسارت به بیماران شوند ، ملزم به جبران خسارات وارده می باشند ، مضافاَ اینکه ممكن است علاوه بر مجازات یا خسارات مادي ، مسئولیت حرفه ای داشته باشند و به مجازات انتظامی محکوم شوند .
كلمات كليدي : واژگان کلیدی : پرستار ، مسئولیت حرفه ای ، استانداردهای حرفه ای پرستاری ، تخلفات انتظامی
تاريخ دفاع : 1395-6-25