بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960070092
نویسنده : ماجده بذری
عنوان پایان نامه : مقایسه تأثیر دو نوع برنامه تمرینی الاستیک با و بدون محدود کردن جریان خون بر شاخص های آمادگی جسمانی، ترکیب بدن و شاخص خستگی زنان تکواندوکار
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رامین شعبانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : زمینه و هدف: تمرین با جریان خون محدود شده معروف به تمرینات کاتسو است که برخی مطالعات نشان می دهد در مدت زمان کوتاه موجب افزایش قدرت و توده عضلانی می شود. هدف كلي پژوهش حاضر، مقایسه ی اثر دو نوع برنامه تمرینی الاستیک با و بدون محدود کردن جریان خون بر شاخص های آمادگی جسمانی، ترکیب بدن و شاخص خستگی زنان تکواندوکار بود. روش بررسی: 30 نفر دختر تکواندوکار (با میانگین سنی3/3±00/17، قد 6±5/161، وزن 2/6±42/58) آزمودنی های تحقیق حاضر را تشکیل می دادند، که از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، به طور تصافی در 3 گروه مساوی تمرین الاستیک، الاستیک و محدود کردن جریان خون (BFR) و کنترل تقسيم شدند. مدت زمان کل تحقیق 6 هفته و به صورت 3 جلسه تمرین در هفته بود و هر جلسه ی مداخله 60 دقیقه به طول انجامید شاخص های ترکیب بدن، BMI، درصدچربی و وزن بدون چربی) شاخص های جسمانی (استقامت عضلانی، تعادل، قدرت عضلانی، توان بی هوازی، خستگی) مورد ارزیابی قرار گرفت. برای مقایسه ی نتایج قبل و بعد در هر گروه، از آزمون آماری t همبسته و ویلکاکسون و برای مقایسه ی نتایج 3 گروه با یکدیگر، از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه، کروسکال والیس و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. سطح معنی داری 05/0P< تعیین شد. یافته ها: یافته های تحقیق حاضر نشان داد که در متغیر قدرت عضلانی(028/0=p)، استقامت عضلانی(014/0=p)، و خستگی (001/0=p)، آزمودنی ها بین سه گروه تحقیق در مرحله پس آزمون تفاوت معنی داری وجود داشت. همچنین نتایج آزمون تعقیبی توکی در سه متغیر مذکور نشان داد که بهبود معنی دار در گروه ترکیبی (تمرین BFR) بود و نتایج به نفع این گروه می باشد(05/0>p) در متغیرهای توان بی هوازی (103/0=p)، ، تعادل (404/0=p)، درصدچربی بدن (550/0=p)، BMI (118/0=p)، و توده بدون چربی (096/0=p)، تفاوت معنی داری بین سه گروه مورد مطالعه مشاهده نشد. نتیجه گیری: طبق این یافته ها، تمرینات الاستیک به تنهایی بر هیچکدام از شاخص های آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی تأثیر معنی داری نداشت. در نهایت از نتایج حاضر چنین استنباط می گردد که احتمالا تمرینات الاستیک همراه با محدود کردن جریان خون می تواند بر قدرت عضلانی، استقامت عضلانی و کاهش خستگی در دختران تکواندو کار مؤثر باشد.
كلمات كليدي : تکواندو، ترکیب بدن، تمرینات الاستیک، محدود کردن جریان خون
تاريخ دفاع : 1398-5-15